Stiahnite si Acrobat Reader   

POKYNY PRE AUTOROV PRÍSPEVKOV DO ČASOPISU

PRAKTICKÉ LEKÁRNICTVO

 

Časopis je postgraduálne zameraný s dôrazom na informácie využiteľné v každodennej praxi lekárnikov, farmaceutických laborantov a farmakológov. Poskytuje aktuálne informácie o poznatkoch vo farmakoterapii ochorení, farmakológii, farmakoekonomike, fytoterapii, o právnych otázkach v tejto oblasti ako aj prevencii chorôb.

Články prechádzajú odborným recenzným posudzovaním a jazykovou korektúrou.

Všetky uverejnené vyžiadané články sú honorované.

Články sú poskytované na nahliadnutie inzertným partnerom.

Príspevky je potrebné dodať s predpísanými náležitosťami, vždy v elektronickej podobe, e-mailom na adresu vydavateľstva. Nevyžaduje sa dodanie rukopisu v tlačenej podobe.
Redakcia si vyhradzuje právo na drobné štylistické úpravy textu bez konzultácie s autorom, s ktorými sa autor oboznámi pri autorskej korektúre ako aj na zamietnutie textu, ktorý obsahovo nezapadá do koncepcie časopisu alebo nebol schválený odborným recenzným posudzovaním. Práca s formálnymi nedostatkami sa vráti autorovi na prepracovanie.

Redakcia si vyhradzuje právo na vlastný manažment zaraďovania nevyžiadaných rukopisov, ktoré prešli recenzným konaním. Vzhľadom na praktické zameranie časopisov vás prosíme, aby bol príspevok napísaný zrozumiteľne, s dôrazom na praktické využitie podaných informácií v klinickej praxi.
Autor aj spoluautori sú povinní oboznámiť sa s pravidlami publikačnej etiky (nižšie v texte). Pri odovzdávaní článku na publikovanie je hlavný autor povinný poslať redakcii písomné vyhlásenie, že celý autorský kolektív je uzrozumený s pravidlami publikačnej etiky a že nie je reálna prekážka na publikovanie článku.
Právne vzťahy vydavateľstva s autorom sú upravené v zmysle ustanovení Autorského zákona.

Štruktúra časopisu (rubriky)

Úvodné slovo – príhovor k aktuálnym témam v profesijnej oblasti, rozsah: max. 1 strana

 

Aktuálna farmakoterapia – liekové profily, farmaceutické skupiny, nežiaduce účinky, kazuistiky, postgraduálne vzdelávanie, interakcia, poradenstvo…max. 8 normostrán
Práca by mala byť zameraná menej na diagnostiku (vítaná je obsiahla obrazová dokumentácia) a predovšetkým na liečbu. Zároveň žiadame o uvedenie voľne predajných liekov (OTC) či prehľadov jednotlivých využívaných liečivých látok a prípravkov (napr. formou tabuľky) vrátane odporúčaného dávkovania v indikácii


Klinická farmácia a toxikológia – práca farmaceutov pri posteli pacienta, dispenzačná činnosť, liekové záznamy pacientov... informácia z praxe (kazuistika, obrazová kazuistika, „ako to robím ja“) –  vítaná je názorná obrazová dokumentácia, max. 8 normostrán
 

Farmaceutická technológia
 

Fytoterapia – prehľad fytoterapeutických prípravkov, max. 8 normostrán


Kazuistika v lekárenskej praxi opis konkrétnych prípadov, max. 4 normostrany

 

Nové liečivá – predstavenie noviniek na farmaceutickom trhu, max. 6 normostrán

 

Pre farmaceutických laborantov – príprava liekov v lekárňach, novinky z oblasti liekových foriem..., max. 6 normostrán

 

Veterinárna informácia

 

Lekárnictvo – teória lekárnictva

 

Lekárnický manažment

 

Z odborných podujatí – správy z odborných kongresov a sympózií, max. 4 normostrany

 

Informácie a komentáre – lieky a spoločnosť, psychológia predaja, prieskumy verejnej mienky, pohľady na kolegov v zahraničí, lekárnik kontra pacient, lekár, zdr. poisťovňa, farmaceutická firma, právne a legislatívne aspekty...

 

Spracovanie rukopisu

 • Písmo Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5, (jedna normostrana je 1 800 znakov aj s medzerami)
 • Článok členiť na menšie prehľadnejšie odseky, v prípade potreby použiť podnadpisy  a jednoduché členenia.
 • Príspevok píšte na počítači v niektorom z bežných textových editorov.
 • Klávesu ENTER používajte na konci odseku (nie na konci každého riadku).
 • Rozlišujte dôsledne čísla 1,0 a písmena l, O.
 • Zátvorky sú vždy guľaté ( ).
 • Skratky vždy vysvetľujte pri prvom uvedení.
 • Obrázky a tabuľky vkladať na koniec článku alebo do osobitnej prílohy, nie priamo do textu, v texte iba odkázať na príslušnú tabuľku, obrázok, graf.

Náležitosti rukopisu

 1. Názov práce – stručný max. do 10 slov, vystihujúci podstatu článku
 2. Meno hlavného autora, pracovisko, kompletná adresa vrátane telefonického a e-mailového kontaktu, mená a pracoviská spoluautorov, u spoluautorov celé mená s titulmi a pracovisko
 3. Krátky výstižný súhrn predloženej práce v slovenskom jazyku a anglickom jazyku

          a najmenej 5 kľúčových slov v oboch jazykoch. Pre rubriky Pre farmaceutických laborantovZdravotnícke pomôcky nie je nutný anglický preklad).

 1. Text + tabuľky alebo grafy a obrázky, prosím, pošlite ako samostatné prílohy v čo najkvalitnejšom spracovaní s presnými legendami (max. 5 tabuliek a 5 obrázkov, zreteľne vyznačte ich umiestnenie v texte)
 2. Zoznam citovanej literatúry (nutné pri prehľadových článkoch): Bibliografické citácie, prosím, upraviť podľa štýlu JAMA/AMA. Citácie sú očíslované, odkazy v texte sú uvedené číslom citácie v guľatých zátvorkách. Uveďte maximálne 20 citácií. Zoznam literatúry usporiadajte, prosím, chronologicky, podľa prvého výskytu v texte.

Príklady citácií:

Pre časopis

1. Hohenegger M. Drug induced rhabdomyolysis. Curr Oppin Pharmacol 2012;12(3):335–339.

Pre monografiu

2. Widimský J, Malý J, et al. Akutní plicní embolie a žilní trombóza. Praha, Czech republic: Triton; 2005: 381.

Pre kapitolu v knihe, resp. príspevku v zborníku

3. Hašek T. Dysfunkcia dolných močových ciest. In: Dvoráčik J a kol. Urologie. Bratislava: ISV 1998:1307-1333.

Pre článok v elektronickej podobe

4. U.S Food and Drug Administration. Statin Drug Safety, Communication [online]. Available   from www: <http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/Safety Informatio/Safety Alert>.

 

 1. Vyhlásenie, že článok nebol uverejnený ani ponúknutý na uverejnenie v inom časopise
 2. Vyhlásenie, že autor aj spoluautori sa oboznámili s pravidlami publikačnej etiky a že nie je žiadna prekážka na publikovanie článku
 3. Zdomácnené cudzie výrazy písať buď v súlade s pravidlami slovenského pravopisu alebo v pôvodnej latinskej podobe. Používať slovenské alebo latinské generické názvy liekov, nie české alebo anglické.
 4. Portrétová fotografia hlavného autora


Výber z pravidiel publikačnej etiky – povinnosti autorov

Úroveň článkov: Každý článok musí obsahovať detailné informácie a referencie, ktoré umožnia čitateľom replikovať dáta. Článok vychádzajúci z výskumu musí obsahovať presný záznam prezentovanej práce i objektívnu diskusiu o jeho význame. Podmienkou publikovania klinických výskumov je, aby použité postupy zodpovedali etickým princípom Helsinskej deklarácie a boli schválené príslušnou etickou komisiou. Rovnaké predpisy musia rešpektovať aj práce založené na pokusoch na zvieratách. Klamlivé alebo vedome nepresné vyhlásenie znamená neetické správanie a je neprijateľné.

Originalita a plagiátorstvo: Na publikovanie sú prijímané iba originálne práce, ktoré neboli dosiaľ nikde publikované alebo odoslané na publikovanie inému časopisu. Ak autor použije prácu alebo slová iného autora, musí ho presne odcitovať. Ak je v rukopise použitá obrazová dokumentácia, ktorá bola uverejnená inde, je nutné uviesť pôvodný prameň a doložiť písomný súhlas držiteľa výhradného práva. Plagiátorstvo vo všetkých podobách predstavuje neetické publikačné správanie a je neprijateľné.

Mnohonásobné, duplicitné alebo súbežné publikovanie: Autor by všeobecne nemal publikovať rukopis opisujúci rovnaký výskum vo viac ako jednom časopise alebo ako prvotnú publikáciu. Prijatie rovnakého rukopisu do viac ako jedného časopisu predstavuje neetické publikačné správanie a je neprijateľné.

Priznanie zdroja: Autori by mali citovať publikácie, ktoré by mohli byť významné na určenie podstaty práce. Informácie získané súkromne, napr. v konverzácii, korešpondencii, v diskusii s tretími stranami nesmú byť použité alebo uverejnené bez vyjadrenia (písomného súhlasu) priamo od zdroja.

Autorstvo článku: Autorstvo by sa malo týkať iba tých, ktorí významne prispeli ku koncepcii, dizajnu, realizácii alebo interpretácii prezentovanej štúdie alebo článku. Všetci, ktorí prispeli k vytvoreniu článku alebo štúdie, by mali byť uvedení ako spoluautori. Tí, ktorí sa podieľali na čiastkových dôležitých aspektoch projektu (výskumu, článku), by mali byť označení alebo vedení ako prispievatelia. Autor zaistí, že všetci vhodní spoluautori sú zahrnutí v článku a že schválili finálnu verziu a dohodli sa na jej predložení na uverejnenie.

Strety záujmov: Autori musia vo svojom rukopise oznámiť všetky finančné alebo iné dôležité strety záujmov, ktoré by mohli byť vyložené tak, že ovplyvňujú výsledky alebo interpretáciu ich rukopisu. Všetky zdroje finančnej podpory musia byť zverejnené. 

Zásadné chyby v publikovaní: Pokiaľ autor objaví signifikantnú chybu alebo nepresnosť vo svojej publikovanej práci, je jeho povinnosťou okamžite upovedomiť redaktora časopisu a spolupracovať na stiahnutí alebo oprave článku.

Poďakovanie

Na záver príspevku môžete uviesť poďakovanie grantovým agentúram či iným podporovateľom vašej práce.

 

Rukopisy posielajte e-mailom:

Michaela Malová, Ambrova 5, 831 01 Bratislava

e-mail: malova@solen.sk

mob.: 0903 463 286, fax: 02/5465 1384

www.solen.sk

 

created by © zooom.sk s.r.o.