Stiahnite si Acrobat Reader   

PRAKTICKÉ LEKÁRNICTVO

Praktické lekárnictvo je recenzovaný postgraduálny časopis určený pre širokú farmaceutickú verejnosť. Zameriava sa najmä na aktuálne otázky prevencie a liečby chorôb, podané spôsobom prínosným pre lekárnickú prax. Nájdete v ňom aj informácie o liekových novinkách, aktuality pre farmaceutických laborantov, prehľady z fytoterapie, články z farmakológie a farmakoekonomiky, ako aj rady pre bežné fungovanie lekární či správy z najvýznamnejších odborných podujatí. Praktické lekárnictvo vychádza 4-krát ročne a je k dispozícii aj v elektronickej forme.

Ročník 9, 2019, vychádza 4-krát ročne

Predsedníčka redakčnej rady:
doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.


Redakčná rada v SR:

PhDr. Marta Janegová, PharmDr. Marcel Jusko, PhD., PharmDr. Lucia Masaryková, PhD., RNDr. Mária Mušková, PhD., RNDr. Roman Smieško, PharmDr. Peter Stanko, doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA, MPH, MSc (HTA)

 

Redakčná rada v ČR:

PharmDr. Pavel Grodza, PharmDr. Jan Babica, Ph.D., PharmDr. Přemysl Černý, prof. PharmDr. Martin Doležal, CSc., PharmDr. Martina Lisá, Ph.D., PharmDr. Josef Malý, Ph.D., PharmDr. Petra Matoulková, Ph.D., doc. MUDr. Jiří Nečas, CSc., prof. PharmDr. Miloslava Rabišková, CSc., PharmDr. Zbyněk Sklenář, Ph.D., MBA, prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc., doc. PharmDr. Lenka Tůmová, CSc., PharmDr. Marie ZajícováVydavateľ: SOLEN, s. r. o.
Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: SOLEN, s. r. o., Ambrova 5, 831 01 Bratislava

Redaktorka: Ing. Drahoslava Výžinkárová, mob. 0910 956 370, tel. 02 / 5413 1381
e-mail: vyzinkarova@solen.sk


Obchodné oddelenie: Marek Popaďák, 02/ 5465 0647, mob. 0902 170 347
e-mail: popadak@solen.sk

Grafická úprava, sadzba: Ján Kopčok, kopcok@solen.sk

Objednávky na pravidelné zasielanie a predplatné v SR:
SOLEN, s. r. o.
Ambrova 5
831 01 Bratislava
predplatne@solen.sk
tel.: 02 / 5465 0649
fax.: 02 / 5465 1384S
Predplatné na rok 2019 je 12 .

Registrácia MK SR pod číslom EV4193/10.
ISSN 1338-3132 (tlačené vydanie)
ISSN 1339-4185 (online)

Časopis je indexovaný v Bibliographia Medica Slovaca (BMS).

Citácie sú spracované v CiBaMed.

Citačná skratka: Prakt. lekárn.

 

created by © zooom.sk s.r.o.