Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
PharmDr. Marcel Jusko, PhD.
Spojené nádoby, stojaté vody a efekt motýlích krídel
AKTUÁLNA FARMAKOTERAPIA
MUDr. Petr Schalek, Ph.D.
Otorinolaryngologická klinika FN Královské Vinohrady a 3. LF UK, Praha
Terapie akutních zánětů horních dýchacích cest
PharmDr. Mária Göböová, PhD.
Interná klinika, Fakultná nemocnica Nitra
MUDr. Katarína Šípošová
Interná klinika, Fakultná nemocnica Nitra
Doc. MUDr. Ivan Vaňo, PhD
Interná klinika, Fakultná nemocnica Nitra
Účinná a bezpečná liečba bronchiálnej astmy počas gravidity
Ing. Zuzana Žemberyová
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Bratislava
Doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc.
Univerzita Komenského v Bratislava, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie, Bratislava
Doc. MUDr. Peter Minárik, PhD., MSc.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, Bratislava
Bezlepkové potraviny v lekárenskej praxi
Mgr. Jan Vosátka
Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové
Mgr. Barbora Vaňková
Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové
Mgr. Simona Dvořáčková
Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové
Doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D.
Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Oddělení klinické farmacie, Nemocniční lékárna, Fakultní nemocnice v Motole, Praha
Léčivé přípravky a doplňky stravy ovlivňující nežádoucí symptomy klimakteria
FYTOTERAPIA
Doc. PharmDr. Szilvia Czigle, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra farmakognózie a botaniky
Mgr. Jaroslav Tóth, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra farmakognózie a botaniky
Interakcie venoaktívnych rastlinných metabolitov
Terapia chronickej žilovej choroby (CVD) a chronickej vénovej insuficiencie (CHVI) je komplexná: úprava životosprávy, liečebná rehabilitácia, kompresívna liečba, sklerotizácia, operácia a užívanie venofarmák. Venotoniká – prírodné (extrakty alebo izoláty), semisyntetické a syntetické – sa používajú v každom štádiu ochorenia. V literatúre sa však vyskytujú údaje, ktoré upozorňujú na nebezpečenstvo možných interakcií venoaktívnych látok nielen s liečivami, ale aj s inými liečivými rastlinami.
Kľúčové slová: CVD, CHVI, venotoniká, flavonoidy, saponíny, extrakty, interakcia

Interactions of venotonic herbal metabolites
The therapy of chronic venous disease (CVD) and chronic venous insufficiency (CHVI) is complex: life regimen adjustment, rehabilitation, compression bandages, sclerotherapy, surgery and medication with venotonics. Venotonics – herbal medicines (extracts and isolated compounds), semi-synthetics and synthetics – are used in every disease stadium. Literature data leads to concerns on interactions of venotonics with medicinal mass products and herbal medicines, or medicinal plants as well.
Key words: CVD, CHVI, venotonics, flavonoids, saponins, extracts, interaction
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
RNDr. Jozef Slaný, CSc.
Sekcia farmácie a liekovej politiky, odbor farmácie, Ministerstvo zdravotníctva SR
Legislatívne zmeny v lekárenstve v roku 2018/2019
INDIVIDUÁLNA PRÍPRAVA LIEKOV
Doc. RNDr. Zuzana Vitková, CSc.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie
Dermálne polotuhé lieky II: Gély, pasty, kataplazmy a liečivé obklady
created by © zooom.sk s.r.o.