Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
PharmDr. Marcel Jusko, PhD.
Spojené nádoby, stojaté vody a efekt motýlích krídel
AKTUÁLNA FARMAKOTERAPIA
MUDr. Petr Schalek, Ph.D.
Otorinolaryngologická klinika FN Královské Vinohrady a 3. LF UK, Praha
Terapie akutních zánětů horních dýchacích cest
PharmDr. Mária Göböová, PhD.
Interná klinika, Fakultná nemocnica Nitra
MUDr. Katarína Šípošová
Interná klinika, Fakultná nemocnica Nitra
Doc. MUDr. Ivan Vaňo, PhD
Interná klinika, Fakultná nemocnica Nitra
Účinná a bezpečná liečba bronchiálnej astmy počas gravidity
Ing. Zuzana Žemberyová
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Bratislava
Doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc.
Univerzita Komenského v Bratislava, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie, Bratislava
Doc. MUDr. Peter Minárik, PhD., MSc.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, Bratislava
Bezlepkové potraviny v lekárenskej praxi
Mgr. Jan Vosátka
Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové
Mgr. Barbora Vaňková
Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové
Mgr. Simona Dvořáčková
Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové
Doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D.
Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Oddělení klinické farmacie, Nemocniční lékárna, Fakultní nemocnice v Motole, Praha
Léčivé přípravky a doplňky stravy ovlivňující nežádoucí symptomy klimakteria
FYTOTERAPIA
Doc. PharmDr. Szilvia Czigle, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra farmakognózie a botaniky
Mgr. Jaroslav Tóth, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra farmakognózie a botaniky
Interakcie venoaktívnych rastlinných metabolitov
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
RNDr. Jozef Slaný, CSc.
Sekcia farmácie a liekovej politiky, odbor farmácie, Ministerstvo zdravotníctva SR
Legislatívne zmeny v lekárenstve v roku 2018/2019
INDIVIDUÁLNA PRÍPRAVA LIEKOV
Doc. RNDr. Zuzana Vitková, CSc.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie
Dermálne polotuhé lieky II: Gély, pasty, kataplazmy a liečivé obklady
Článok je pokračovaním publikácie Dermálne polotuhé lieky I. Stručne vysvetľuje teoretické pozadie, výrobu (receptúry) a aplikácie gélov, pást, kataplaziem a liečivých obkladov s ohľadom na platné liekopisy.
Kľúčové slová: gély, pasty, kataplazmy, liečivé obklady

The dermal semisolid drugs – part II: Gels, pastes, cataplasms and healing compresses
The paper is a continuation of the author’s previous paper. The dermal semisolid drugs I. It briefly explains the theoretic backgrounds, manufacturing (recipes) and applications with respect to the valid pharmacopoeias.
Key words: gels, pastes, cataplasms, healing compresses
created by © zooom.sk s.r.o.