Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
PharmDr. Marcel Jusko, PhD.
Spojené nádoby, stojaté vody a efekt motýlích krídel
AKTUÁLNA FARMAKOTERAPIA
MUDr. Petr Schalek, Ph.D.
Otorinolaryngologická klinika FN Královské Vinohrady a 3. LF UK, Praha
Terapie akutních zánětů horních dýchacích cest
PharmDr. Mária Göböová, PhD.
Interná klinika, Fakultná nemocnica Nitra
MUDr. Katarína Šípošová
Interná klinika, Fakultná nemocnica Nitra
Doc. MUDr. Ivan Vaňo, PhD
Interná klinika, Fakultná nemocnica Nitra
Účinná a bezpečná liečba bronchiálnej astmy počas gravidity
Ing. Zuzana Žemberyová
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Bratislava
Doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc.
Univerzita Komenského v Bratislava, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie, Bratislava
Doc. MUDr. Peter Minárik, PhD., MSc.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, Bratislava
Bezlepkové potraviny v lekárenskej praxi
Zdravotné problémy súvisiace s intoleranciou lepku v strave sa v posledných rokoch stali predmetom nielen intenzívneho vedeckého a odborného záujmu, ale aj záujmu laickej verejnosti. Konzumácia lepku v potrave u ľudí s intoleranciou lepku vedie k ochoreniam, ktoré majú rôznu patogenézu, variabilnú symptomatológiu a závažnosť. Bezgluténová diéta je u týchto ľudí základným terapeutickým prístupom. Dietetické bezlepkové potraviny sú na Slovensku dostupné aj v lekárňach a hradené podľa stanovených limitov na základe zdravotného poistenia. Článok prináša základný pohľad na problematiku lepku a ochorení spôsobených neznášanlivosťou lepku. Podrobne sa zaoberá legislatívnymi požiadavkami na bezlepkové potraviny a na potraviny na špecifické výživové účely, ku ktorým patria aj dietetické potraviny na bezlepkovú diétu. Článok tiež sumarizuje možnosti lekárnikov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pacientom s neznášanlivosťou lepku a poukazuje na ich širšie možnosti pri formovaní zdraviu prospešného správania súvisiaceho s výživou u laickej verejnosti.
Kľúčové slová: lepok, bezlepková diéta, neznášanlivosť lepku, bezlepkové potraviny, dietetické potraviny, lekárnik

Gluten-free foods in pharmacy practice
Health problems related to dietary gluten intolerance have not only been subject of intensive scientific and professional interest, but it has also attracted interest of the general public. The consumption of gluten in people intolerant to gluten leads to diseases that have different pathogenesis, variable symptomatology and severity. The gluten-free diet is an essential therapeutic approach in these people. Dietetic gluten-free foods are also available in pharmacies in Slovakia and they are covered by health insurance based on set limits. The article provides a basic insight into the problem of gluten and gluten-related disorders. It deals with legislative requirements for gluten-free foods and foods intended for specific medical purposes, including gluten-free diet. The article also summarizes possibilities of the pharmacists in providing healthcare for patients with gluten intolerance and it also points to their wider possibilities in formation of nutritional health-related behavior in the general public.
Key words: gluten, gluten-free diet, gluten intolerance, gluten-free foods, dietetic foods, pharmacist
Mgr. Jan Vosátka
Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové
Mgr. Barbora Vaňková
Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové
Mgr. Simona Dvořáčková
Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové
Doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D.
Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Oddělení klinické farmacie, Nemocniční lékárna, Fakultní nemocnice v Motole, Praha
Léčivé přípravky a doplňky stravy ovlivňující nežádoucí symptomy klimakteria
FYTOTERAPIA
Doc. PharmDr. Szilvia Czigle, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra farmakognózie a botaniky
Mgr. Jaroslav Tóth, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra farmakognózie a botaniky
Interakcie venoaktívnych rastlinných metabolitov
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
RNDr. Jozef Slaný, CSc.
Sekcia farmácie a liekovej politiky, odbor farmácie, Ministerstvo zdravotníctva SR
Legislatívne zmeny v lekárenstve v roku 2018/2019
INDIVIDUÁLNA PRÍPRAVA LIEKOV
Doc. RNDr. Zuzana Vitková, CSc.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie
Dermálne polotuhé lieky II: Gély, pasty, kataplazmy a liečivé obklady
created by © zooom.sk s.r.o.