Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
PharmDr. Marcel Jusko, PhD.
Spojené nádoby, stojaté vody a efekt motýlích krídel
AKTUÁLNA FARMAKOTERAPIA
MUDr. Petr Schalek, Ph.D.
Otorinolaryngologická klinika FN Královské Vinohrady a 3. LF UK, Praha
Terapie akutních zánětů horních dýchacích cest
PharmDr. Mária Göböová, PhD.
Interná klinika, Fakultná nemocnica Nitra
MUDr. Katarína Šípošová
Interná klinika, Fakultná nemocnica Nitra
Doc. MUDr. Ivan Vaňo, PhD
Interná klinika, Fakultná nemocnica Nitra
Účinná a bezpečná liečba bronchiálnej astmy počas gravidity
Bronchiálna astma je jedným z najčastejšie sa vyskytujúcich chronických ochorení u tehotných žien. Liečba bronchiálnej astmy počas tehotenstva sa nelíši od liečby u žien, ktoré nie sú tehotné. Väčšina liekov používaných na liečbu tohto ochorenia sa javí ako bezpečná. Riziko poškodenia plodu môže skôr vzniknúť ako dôsledok nekontrolovanej astmy než z užívaných liekov na jej prevenciu alebo liečbu počas gravidity. Z dôvodu obavy o zdravý vývoj plodu tehotné ženy často ukončujú antiastmatickú liečbu bez konzultácie so špecialistom a zvyšujú tak riziko exacerbácie astmy. Farmaceuti hrajú významnú úlohu v redukcii rizika exacerbácie astmy. Poskytujú konzultácie lekárom o vhodnej liečbe, edukujú tehotné ženy o správnom užívaní inhalačných liekov, dodržiavaní životosprávy a dôležitosti dobre kontrolovanej astmy počas gravidity.
Kľúčové slová: bronchiálna astma, gravidita, antiastmatická liečba, H1-antihistaminiká, klinický farmaceut

The effective and safe therapy of bronchial asthma during pregnancy
Bronchial asthma is one of the most common chronic disease in pregnant women. The drug treatment of bronchial asthma in pregnancy is no different from in non-pregnant women. The most drugs used to treat asthma appears to be safe. The risk of harm to the fetus comes from poorly controlled asthma rather than from drugs used to prevent or treat this disease during pregnancy. Because of concern about healthy fetal development, pregnant women often stop anti-asthmatic therapy without consulting a specialist and increase the risk of asthma exacerbation. Pharmacists play an important role in reducing the risk of exacerbation of asthma. The pharmacists advise doctors about appropriate therapy, educate pregnant women about the correct use of inhalers, adherence to the right lifestyle and about the importance of well-controlled bronchial asthma during pregnancy.
Key words: bronchial asthma, pregnancy, anti-asthmatic treatment, H1-antihistamines, clinical pharmacist
Ing. Zuzana Žemberyová
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Bratislava
Doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc.
Univerzita Komenského v Bratislava, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie, Bratislava
Doc. MUDr. Peter Minárik, PhD., MSc.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, Bratislava
Bezlepkové potraviny v lekárenskej praxi
Mgr. Jan Vosátka
Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové
Mgr. Barbora Vaňková
Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové
Mgr. Simona Dvořáčková
Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové
Doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D.
Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Oddělení klinické farmacie, Nemocniční lékárna, Fakultní nemocnice v Motole, Praha
Léčivé přípravky a doplňky stravy ovlivňující nežádoucí symptomy klimakteria
FYTOTERAPIA
Doc. PharmDr. Szilvia Czigle, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra farmakognózie a botaniky
Mgr. Jaroslav Tóth, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra farmakognózie a botaniky
Interakcie venoaktívnych rastlinných metabolitov
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
RNDr. Jozef Slaný, CSc.
Sekcia farmácie a liekovej politiky, odbor farmácie, Ministerstvo zdravotníctva SR
Legislatívne zmeny v lekárenstve v roku 2018/2019
INDIVIDUÁLNA PRÍPRAVA LIEKOV
Doc. RNDr. Zuzana Vitková, CSc.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie
Dermálne polotuhé lieky II: Gély, pasty, kataplazmy a liečivé obklady
created by © zooom.sk s.r.o.