Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
RNDr. Mária Mušková, PhD., členka redakčnej rady Praktické lekárnictvo
Úvodné slovo
AKTUÁLNA FARMAKOTERAPIA
Mgr. Karel Hrnčiarik
Fakultní nemocnice Hradec Králové
PharmDr. Sylva Píšová
Lékárna Na Záměstí Choceň
Jak pomoci pacientovi v lékárně s výběrem probiotik?
MUDr. PharmDr. Kamil Rudolf, Ph.D., MBA
II. interní gastroenterologická klinika Fakultní nemocnice v Hradci Králové
Nová perorální antikoagulancia a gastroenterologie
FYTOTERAPIA
PharmDr. Mgr. Elena Kurin, PhD.
Katedra farmakognózie a botaniky, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Rimbaba obyčajná vo fytoterapii migrény
ODBORNÉ PODUJATIA
Odborný program
X. ZJAZD SLOVENSKEJ FARMACEUTICKEJ SPOLOČNOSTI venovaný 100. výročiu založenia Univerzity Komenského v Bratislave
XXIV. kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti_prvá informácia
INDIVIDUÁLNA PRÍPRAVA LIEKOV
Doc. RNDr. Zuzana Vitková, CSc.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie
Dermálne polotuhé lieky I
PÔVODNÉ PRÁCE
Doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MPH, MBA, MSc. (HTA)
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
Silvia Navračičová
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
Analýza spotreby vybraných skupín očkovacích látok v rokoch 2009 – 2018 v podmienkach Slovenskej republiky
Doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
PharmDr. Lucia Masaryková, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
PharmDr. Peter Majda
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
K problematike preskripcie všeobecných praktických lekárov pri vybraných diagnózach
Práca sa zaoberá problematikou predpisovania liekov v ambulanciách všeobecných praktických lekárov. Zameriava sa na ochorenia, ktoré sa v týchto ambulanciách vyskytujú najčastejšie, a to hypertenzia, dyspepsia a dyslipoproteinémia. Prvá časť rozoberá základnú problematiku preskripcie všeobecného lekára. Druhá časť sa orientuje na bližší opis chronických ochorení liečených všeobecným praktickým lekárom, na terapiu hypertenzie, dyspepsie a dyslipoproteinémie z hľadiska veku, pohlavia a predpisovaných liekov. Nasleduje porovnanie preskripcie v terapii dyslipoproteinémie medzi všeobecnými praktickými lekármi navzájom a internistom.
Kľúčové slová: preskripcia, hypertenzia, dyspepsia, dyslipoproteinémia

The topic of medical prescription by general practitioners in selected diagnoses
The thesis deals with General Practitioners‘ medical prescriptions. It focuses on the most common diseases in these outpatient clinics, namely: hypertension, dyspepsia and dyslipoproteinemia. The first part discusses the basic issue of the General Practitioners‘ prescription. The second part focuses on a more detailed description of chronic illnesses treated by GP’s, in the treatment of hypertension, dyspepsia and dyslipoproteinemia from age, sex and prescription drugs point of view. The comparison of the prescription by general practitioners and internists in the treatment of dyslipoproteinemia follows.
Key words: prescription, hypertension, dyspepsia, dyslipoproteinemia
created by © zooom.sk s.r.o.