Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
RNDr. Mária Mušková, PhD., členka redakčnej rady Praktické lekárnictvo
Úvodné slovo
AKTUÁLNA FARMAKOTERAPIA
Mgr. Karel Hrnčiarik
Fakultní nemocnice Hradec Králové
PharmDr. Sylva Píšová
Lékárna Na Záměstí Choceň
Jak pomoci pacientovi v lékárně s výběrem probiotik?
MUDr. PharmDr. Kamil Rudolf, Ph.D., MBA
II. interní gastroenterologická klinika Fakultní nemocnice v Hradci Králové
Nová perorální antikoagulancia a gastroenterologie
FYTOTERAPIA
PharmDr. Mgr. Elena Kurin, PhD.
Katedra farmakognózie a botaniky, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Rimbaba obyčajná vo fytoterapii migrény
Migréna je ochorenie, ktoré charakterizujú ataky krátkej, pulzujúcej, unilaterálnej bolesti hlavy so sprievodnými príznakmi. Toto ochorenie v určitej epizóde života spoločensky ochromuje asi desatinu populácie. Pri migréne prevláda farmakologická liečba, no v prípade, že nie je možná, prichádza do úvahy fytoterapia, ktorá ponúka tradičný rastlinný liek: vňať rimbaby obyčajnej. Účinnou zložkou sú partenolidy patriace do skupiny seskviterpénových laktónov, ktoré majú protizápalovú aktivitu, účinok na trombocyty a sú schopné inhibovať väzbu sérotonínu na vlastné receptory. Svoje profylaktické antimigrenózne účinky potvrdila aj vo viacerých klinických štúdiách. Rastlina môže spôsobovať u citlivých jedincov alergie, avšak užívanie drogy je inak bezpečné, vďaka čomu ju Výbor pre rastlinné lieky (člen EMA) ako tradičný rastlinný liek indikuje na profylaxiu migrenóznej bolesti hlavy (po vylúčení vážneho zdravotného stavu lekárom).
Kľúčové slová: rimbaba obyčajná, migréna, partenolidy, bolesť hlavy, Tanacetum parthenium

Feverfew tops in migraine phytotherapy
Migraine is a disease characterized by the attacks of short, pulsating, unilateral headache with accompanying symptoms. This disease in a certain episode of life paralyzes the circa of a tenth of the population. Treatment is predominantly pharmacological, but if it is not possible, phytotherapy is available, offering a traditional herbal remedy, the feverfew tops. The active ingredients are partenolides, belonging to a group of sesquiterpene lactones, which have anti-inflammatory activity, thrombocyte activity, and possess the ability to inhibit the binding of serotonin to their receptors. Its prophylactic antimigraine effects have been confirmed in several clinical trials, as well. Except for a strong allergic potential, the plant is relatively safe. The Committee for Herbal Medicinal Products (member of EMA) indicate feverfew as a traditional herbal medicine for the prophylaxis of migraine headaches (after serious medical condition exclusion by medical doctor).
Key words: feverfew, migraine, parthenolide, headaches, Tanacetum parthenium
ODBORNÉ PODUJATIA
Odborný program
X. ZJAZD SLOVENSKEJ FARMACEUTICKEJ SPOLOČNOSTI venovaný 100. výročiu založenia Univerzity Komenského v Bratislave
XXIV. kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti_prvá informácia
INDIVIDUÁLNA PRÍPRAVA LIEKOV
Doc. RNDr. Zuzana Vitková, CSc.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie
Dermálne polotuhé lieky I
PÔVODNÉ PRÁCE
Doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MPH, MBA, MSc. (HTA)
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
Silvia Navračičová
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
Analýza spotreby vybraných skupín očkovacích látok v rokoch 2009 – 2018 v podmienkach Slovenskej republiky
Doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
PharmDr. Lucia Masaryková, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
PharmDr. Peter Majda
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
K problematike preskripcie všeobecných praktických lekárov pri vybraných diagnózach
created by © zooom.sk s.r.o.