Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
RNDr. Mária Mušková, PhD., členka redakčnej rady Praktické lekárnictvo
Úvodné slovo
AKTUÁLNA FARMAKOTERAPIA
Mgr. Karel Hrnčiarik
Fakultní nemocnice Hradec Králové
PharmDr. Sylva Píšová
Lékárna Na Záměstí Choceň
Jak pomoci pacientovi v lékárně s výběrem probiotik?
MUDr. PharmDr. Kamil Rudolf, Ph.D., MBA
II. interní gastroenterologická klinika Fakultní nemocnice v Hradci Králové
Nová perorální antikoagulancia a gastroenterologie
FYTOTERAPIA
PharmDr. Mgr. Elena Kurin, PhD.
Katedra farmakognózie a botaniky, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Rimbaba obyčajná vo fytoterapii migrény
ODBORNÉ PODUJATIA
Odborný program
X. ZJAZD SLOVENSKEJ FARMACEUTICKEJ SPOLOČNOSTI venovaný 100. výročiu založenia Univerzity Komenského v Bratislave
XXIV. kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti_prvá informácia
INDIVIDUÁLNA PRÍPRAVA LIEKOV
Doc. RNDr. Zuzana Vitková, CSc.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie
Dermálne polotuhé lieky I
PÔVODNÉ PRÁCE
Doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MPH, MBA, MSc. (HTA)
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
Silvia Navračičová
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
Analýza spotreby vybraných skupín očkovacích látok v rokoch 2009 – 2018 v podmienkach Slovenskej republiky
Cieľom predloženej vedeckej práce bola analýza spotreby vybraných skupín očkovacích látok používaných v rámci povinného očkovania v Slovenskej republike. Analyzovali sme údaje o spotrebe vakcín v rokoch 2009 – 2018 získané z databázy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. Ako ukazovatele spotreby sme použili fyzický ukazovateľ (množstvo spotrebovaných balení, resp. počet podaných dávok) a finančný ukazovateľ (hodnotu spotrebovaných vakcín v EUR). Výsledky analýzy ukázali, že spotreba očkovacích látok v sledovanom desaťročnom období v podmienkach Slovenskej republiky nie je konštantná a v jednotlivých rokoch varíruje. Najnižšie spotreby očkovacích látok v sledovanom období sme zaznamenali v roku 2012. V rámci povinného očkovania sa v Slovenskej republike používali predovšetkým kombinované, polyvalentné očkovacie látky.
Kľúčové slová: vakcína, spotreba, Slovenská republika, povinné očkovanie

Trends in consumption of selected groups of vaccines in 2009 – 2018 within the Slovak Republic
The aim of this study was to analyse the consumption of selected groups of vaccines used in mandatory vaccination in Slovak Republic. We have analysed the vaccines consumption data from 2009 – 2018. The data were obtained from the State Institute for Drug Control. We have used the physical consumption indicator (number of packages used, and number of vaccine doses used, respectively), as well as financial indicator (the value of vaccines used in EUR). The results showed that the vaccines consumption during the last decade within the Slovak Republic was not constant and varied. We have noticed the lowest rate of consumption in 2012. There were used mainly combined, polyvalent vaccines in mandatory vaccination in the Slovak Republic.
Key words: vaccine, consumption, Slovak Republic, mandatory vaccination
Doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
PharmDr. Lucia Masaryková, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
PharmDr. Peter Majda
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
K problematike preskripcie všeobecných praktických lekárov pri vybraných diagnózach
created by © zooom.sk s.r.o.