Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
RNDr. Mária Mušková, PhD., členka redakčnej rady Praktické lekárnictvo
Úvodné slovo
AKTUÁLNA FARMAKOTERAPIA
Mgr. Karel Hrnčiarik
Fakultní nemocnice Hradec Králové
PharmDr. Sylva Píšová
Lékárna Na Záměstí Choceň
Jak pomoci pacientovi v lékárně s výběrem probiotik?
MUDr. PharmDr. Kamil Rudolf, Ph.D., MBA
II. interní gastroenterologická klinika Fakultní nemocnice v Hradci Králové
Nová perorální antikoagulancia a gastroenterologie
FYTOTERAPIA
PharmDr. Mgr. Elena Kurin, PhD.
Katedra farmakognózie a botaniky, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Rimbaba obyčajná vo fytoterapii migrény
ODBORNÉ PODUJATIA
Odborný program
X. ZJAZD SLOVENSKEJ FARMACEUTICKEJ SPOLOČNOSTI venovaný 100. výročiu založenia Univerzity Komenského v Bratislave
XXIV. kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti_prvá informácia
INDIVIDUÁLNA PRÍPRAVA LIEKOV
Doc. RNDr. Zuzana Vitková, CSc.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie
Dermálne polotuhé lieky I
Dermálne polotuhé lieky patria do kategórie topických liekov – názov pochádza z gréckeho slova „topikos“, čo znamená lokálny. Teda topická aplikácia predpokladá, že liečivo je podané miestne na kožu alebo mukóznu membránu a môže vyvolať miestny alebo systémový účinok, alebo oba. Sú to práve topické lieky pripravované magistra liter, ktoré účinne liečia rôzne povrchové zranenia, zápaly, natiahnuté šľachy a pod. Článok pojednáva výlučne o dermálnych polotuhých liekoch s miestnym účinkom, konkrétne o mastiach a krémoch, ich základoch a magistra liter receptúrach. Výhodou je, že takéto liečivo obchádza žalúdok a gastrointestinálny trakt a účinkuje prakticky okamžite. Nasledujúci článok bude venovaný gélom a pastám.
Kľúčové slová: masťové a krémové základy, masti, krémy

The dermal semisolid drugs – part I
The dermal semisolid drugs belong to the category of topical drugs – the term coming from the Greek word „topikos“ meaning local. Hence, the topical administration supposes that the drug is applied at a local place on the skin or mucosa membrane and may develop either local or systemic effect or both. Just the magistra liter topical drugs effectively curry many surface wounds, inflammations, stretched tendons etc. The paper deals exclusively with the locally acting dermal semisolid drugs, specifically the ointments and creams, their bases and the magistra liter recipes. Their advantage is that they avoid stomach and gastrointestinal tract and act virtually instantly. The follower of this paper will be devoted to the gels and pastes.
Key words: ointments´ and creams´ bases, ointments, creams
PÔVODNÉ PRÁCE
Doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MPH, MBA, MSc. (HTA)
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
Silvia Navračičová
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
Analýza spotreby vybraných skupín očkovacích látok v rokoch 2009 – 2018 v podmienkach Slovenskej republiky
Doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
PharmDr. Lucia Masaryková, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
PharmDr. Peter Majda
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
K problematike preskripcie všeobecných praktických lekárov pri vybraných diagnózach
created by © zooom.sk s.r.o.