Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA, MPH, MSc. (HTA)
Vedúci Katedry organizácie a riadenia farmácie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
„Kdepak asi udělali soudruzi z NDR chybu?”
AKTUÁLNA FARMAKOTERAPIA
Doc. MUDr. Peter Minárik, PhD., MSc.
Ústav zdravotníckych disciplín, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, II. rádiologická klinika LF UK a OÚSA, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava, Biomedicínske centrum, Slovenská akadémia vied, Bratislava
Doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc.
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Funkčné črevné poruchy a ich liečba
Doc. Mgr. Andrea Bilková, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv
PharmDr. Hana Kiňová Sepová, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv
PharmDr. Boris Dudík
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv
RNDr. František Bilka, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv
Problematika probiotík v súčasnosti
Mgr. Markéta Peřinová
Lékárna Aspasia, Milevsko
Volně prodejné přípravky proti vypadávání vlasů
FYTOTERAPIA
PharmDr. Ivana Šušaníková, PhD.
Katedra farmakognózie a botaniky, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Fytoterapeutické možnosti pri zvýšenej únave – čo môže poradiť lekárnik
DEJINY LEKÁRNICTVA
RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D.
Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Analýza látek v historických pozůstatcích léčiv z muzejních sbírek
SPEKTRUM
Doc. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav verejného zdravotníctva a hygieny, Košice
Antioxidanty v prevencii chronických ochorení – 4. časť: Výživové modely
PÔVODNÉ PRÁCE
PharmDr. Lucia Masaryková, PhD.
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA, MPH, MSc. (HTA)
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Mgr. Martin Kosturko
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Úloha lekárnika v terapii vybraných ochorení ústnej dutiny
Doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MPH, MBA, MSc. (HTA)
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
PharmDr. Lucia Masaryková, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
Analýza vývoja spotreby liekov od roku 2009 – 2018 v podmienkach Slovenskej republiky
Hlavným cieľom predloženej vedeckej práce bolo analyzovanie spotreby liekov v počte balení, finančnom vyjadrení a v definovaných denných dávkach za desaťročné obdobie (od roku 2009 do roku 2018) v podmienkach Slovenskej republiky. Zdroj použitých údajov bol Štátny ústav pre kontrolu liečiv v Bratislave a databáza Spotreba liekov na Slovensku, Modra 2000 – 2018, MCR, s. r. o. Údaje boli získané spracovaním hlásení distributérov liekov. K základným sumárnym údajom o počte balení liekov a o spotrebe vo finančnom vyjadrení sa pripojili údaje o definovaných denných dávkach v zmysle údajov Svetovej zdravotníckej organizácie. Pri vyjadrení spotreby liekov v definovaných denných dávkach môžeme pozorovať nárast spotreby liekov od roku 2009 do 2011. Následne došlo k poklesu v roku 2012 až na úroveň 3 594 269 715 DDD. Z výsledkov analýzy vyplýva, že spotreba liekov od roku 2013 do roku 2017 rástla a dosiahla hodnotu 4 460 445 796 DDD. Následne dochádza k poklesu spotreby v definovaných denných dávkach v roku 2018 na úroveň 4 338 494 260 DDD. Predložená analýza môže byť podkladom na vykonávanie utilizačných štúdií a následné aplikovanie systémových opatrení pri regulácii procesu liekovej politiky v Slovenskej republike.
Kľúčové slová: lieková politika, spotreba liekov, definovaná denná dávka

Analysis of drug consumption development from 2009 to 2018 in the Slovak Republic
The aim of this study was to analyze the consumption of drugs from in packages, financial expenditures and defined daily doses during the ten years period (from 2009 to 2018) in the Slovak Republic. Sales data of wholesalers, which are legally obliged to provide information to the State Institute for Drug Control were used for the analysis. The database Spotreba liekov na Slovensku, Modra 2000–2018, MCR, s. r. o., was used. Data about consumption based on defined daily doses in accordance with the classification of the World Health Organization were incorporated. The collected data showed an increase in consumption of drugs from 2009 to 2011 in defined daily doses. However, moderate decrease in consumption till 2012 at the level 3 594 269 715 DDD can be seen. The consumption of drugs from 2013 till 2017 increased at the level of 4 460 445 796 DDD. Data showed decrease in consumption of drugs in 2018 at the level of 4 338 494 260 DDD. The analysis can be supportive for utilization studies and following application of systematic arrangements for regulations of drug policy in the Slovak Republic.
Key words: drug policy, consumption of drugs, defined daily doses
created by © zooom.sk s.r.o.