Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA, MPH, MSc. (HTA)
Vedúci Katedry organizácie a riadenia farmácie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
„Kdepak asi udělali soudruzi z NDR chybu?”
AKTUÁLNA FARMAKOTERAPIA
Doc. MUDr. Peter Minárik, PhD., MSc.
Ústav zdravotníckych disciplín, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, II. rádiologická klinika LF UK a OÚSA, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava, Biomedicínske centrum, Slovenská akadémia vied, Bratislava
Doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc.
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Funkčné črevné poruchy a ich liečba
Doc. Mgr. Andrea Bilková, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv
PharmDr. Hana Kiňová Sepová, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv
PharmDr. Boris Dudík
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv
RNDr. František Bilka, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv
Problematika probiotík v súčasnosti
Mgr. Markéta Peřinová
Lékárna Aspasia, Milevsko
Volně prodejné přípravky proti vypadávání vlasů
FYTOTERAPIA
PharmDr. Ivana Šušaníková, PhD.
Katedra farmakognózie a botaniky, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Fytoterapeutické možnosti pri zvýšenej únave – čo môže poradiť lekárnik
DEJINY LEKÁRNICTVA
RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D.
Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Analýza látek v historických pozůstatcích léčiv z muzejních sbírek
SPEKTRUM
Doc. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav verejného zdravotníctva a hygieny, Košice
Antioxidanty v prevencii chronických ochorení – 4. časť: Výživové modely
PÔVODNÉ PRÁCE
PharmDr. Lucia Masaryková, PhD.
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA, MPH, MSc. (HTA)
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Mgr. Martin Kosturko
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Úloha lekárnika v terapii vybraných ochorení ústnej dutiny
Lekárnik ako zdravotnícky pracovník je dôležitou súčasťou mechanizmu pri udržaní zdravia a tým kvalitného života pacienta. Zvlášť dôležitá je adherencia pacienta. V praxi lekárnik prichádza dennodenne do styku s problémami pacientov. Non-adherencia má podstatný vplyv na účinnosť liečby, priamy dopad na kvalitu života a predstavuje výrazný vzostup nákladov na liečbu. Známy je citát, že liek nepracuje pre pacienta, ktorý ho nechce užívať. Hlavnou úlohou lekárnika a ním vedenej lekárne je zabezpečiť pacientom bezpečné a kvalitné lieky s príslušnou informáciou a podieľať sa na starostlivosti o ich zdravie. Lekárnik je dôležitou súčasťou systému zdravotnej starostlivosti. Je univerzálnym odborníkom na lieky a koncovým pracovníkom, ktorý môže kontrolovať a manažovať proces liečby pacienta. Lekárnik prichádza do kontaktu s problémami ústnej dutiny pacientov dennodenne, a preto by mal vedieť správne určiť diagnózu a tým aj terapiu. Taktiež musí vedieť určiť, v ktorom prípade ide o vážnejší problém a je nutná návšteva lekára. Rady pre pacienta majú byť vždy zrozumiteľné a jasné.
Kľúčové slová: verejný lekárnik, lekárenská starostlivosť, afty, paradontitída, kandidóza
Pharmacists as medical workers are an important part of maintaining good health, and thus good quality life of patients. Adherence is particularly important. In practice a pharmacist encounters patient problems on a daily basis. Non-adherence fundamentally affects the effectiveness of treatment, directly impacts on the quality of life, and means a dramatic increase in the cost of treatment. A well-known quotation says that medication doesn´t work for a patient who won´t take it. The main role of the pharmacist managing their pharmacy is to provide patients with safe and good quality medications with particular information, and to participate in their health care. The pharmacist is a significant part of health care systems. The pharmacist is the most universal expert on medicines and an end worker who can check or manage the process of patient treatment. The pharmacist encounters patient problems with oral cavity on a daily basis, and thus they should be able to make a right diagnosis and by that also therapy choices. Moreover, the pharmacist is supposed to conclude if it is a serious problem which needs to be treated by the doctor. Pieces of advice for patients should be understandable and clear.
Key words: community pharmacist, pharmaceutical care, mouth ulcers, periodontitis, candidiasis
Doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MPH, MBA, MSc. (HTA)
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
PharmDr. Lucia Masaryková, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
Analýza vývoja spotreby liekov od roku 2009 – 2018 v podmienkach Slovenskej republiky
created by © zooom.sk s.r.o.