Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA, MPH, MSc. (HTA)
Vedúci Katedry organizácie a riadenia farmácie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
„Kdepak asi udělali soudruzi z NDR chybu?”
AKTUÁLNA FARMAKOTERAPIA
Doc. MUDr. Peter Minárik, PhD., MSc.
Ústav zdravotníckych disciplín, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, II. rádiologická klinika LF UK a OÚSA, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava, Biomedicínske centrum, Slovenská akadémia vied, Bratislava
Doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc.
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Funkčné črevné poruchy a ich liečba
Funkčné gastrointestinálne poruchy patria medzi najčastejšie diagnózy v gastroenterológii. Ich významnou súčasťou sú funkčné črevné poruchy, z nich predovšetkým syndróm dráždivého čreva. Aktuálne platnou klasifikáciou funkčných gastrointestinálnych porúch je tzv. Rímska klasifikácia IV z roku 2016 (Rome IV). V diferenciálnej diagnostike gastrointestinálnych ťažkostí je vždy dôležité odlíšiť funkčné poruchy od závažných organických chorôb, predovšetkým od nádorových ochorení gastrointestinálneho traktu. Významnú úlohu pri diferenciálnej diagnostike a následnom postupe hrajú varovné (alarmujúce) príznaky u pacienta. Článok sa venuje prehľadu a analýze funkčných črevných porúch a možnostiam ich liečby. Komplexná liečba funkčných črevných porúch spočíva v nefarmakologických a farmakologických terapeutických postupoch. Vo farmakologickej liečbe dominuje chemicky definovaná farmakologická monoterapia, veľmi dobré multi-target účinky možno dosiahnuť aj pomocou viaczložkového fytofarmaka.
Kľúčové slová: funkčné črevné poruchy, syndróm dráždivého čreva, hnačka, zápcha, farmakologická liečba, fytofarmakoterapia

Functional bowel disorders and their treatment
Functional gastrointestinal disorders (FGID) belong to the most common diagnoses in gastroenterology. Functional bowel disorders, especially irritable bowel syndrome, represent an important part of the FGID. The currently valid classification of the FGID is the Rome IV classification from the year 2016 (Rome IV). In differential diagnosis of gastrointestinal disorders, it is always important to distinguish functional disorders from severe organic diseases of the gastrointestinal tract, especially from tumor diseases. Significant role in differential diagnostics and follow-up analysis play the alarm symptoms. This article deals with the review and analysis of functional bowel disorders and their treatment options. Complex treatment of functional bowel disorders is based on non-pharmacological and pharmacological methods of therapy. Dominant part of the pharmacological treatment is the chemically defined monotherapy, but appropriate multi-target effects can also be achieved through multi-component phytopharmacon.
Key words: functional bowel disorders, irritable bowel syndrome, diarrhoea, constipation, medical therapy, phytopharmacotherapy
Doc. Mgr. Andrea Bilková, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv
PharmDr. Hana Kiňová Sepová, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv
PharmDr. Boris Dudík
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv
RNDr. František Bilka, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv
Problematika probiotík v súčasnosti
Mgr. Markéta Peřinová
Lékárna Aspasia, Milevsko
Volně prodejné přípravky proti vypadávání vlasů
FYTOTERAPIA
PharmDr. Ivana Šušaníková, PhD.
Katedra farmakognózie a botaniky, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Fytoterapeutické možnosti pri zvýšenej únave – čo môže poradiť lekárnik
DEJINY LEKÁRNICTVA
RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D.
Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Analýza látek v historických pozůstatcích léčiv z muzejních sbírek
SPEKTRUM
Doc. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav verejného zdravotníctva a hygieny, Košice
Antioxidanty v prevencii chronických ochorení – 4. časť: Výživové modely
PÔVODNÉ PRÁCE
PharmDr. Lucia Masaryková, PhD.
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA, MPH, MSc. (HTA)
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Mgr. Martin Kosturko
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Úloha lekárnika v terapii vybraných ochorení ústnej dutiny
Doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MPH, MBA, MSc. (HTA)
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
PharmDr. Lucia Masaryková, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
Analýza vývoja spotreby liekov od roku 2009 – 2018 v podmienkach Slovenskej republiky
created by © zooom.sk s.r.o.