Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.
V centre pozornosti falšovanie liekov. Lekárnici sa intenzívne pripravujú na kontrolu identity každého balenia lieku, ktorý prichádza do lekárne a odchádza z lekárne
AKTUÁLNA FARMAKOTERAPIA
Doc. RNDr. Ingrid Tumová, CSc.
Katedra farmakológie a toxikológie, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Predstavujú fixné kombinácie sartanov s inými antihypertenzívami optimálnu liečbu hypertenzie?
MUDr. Martina Čižmáriková, PhD.
Ústav farmakológie Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Košice
Liekmi indukovaná fotosenzitivita – 2. časť
MUDr. Milan Grofik, PhD.
Neurologická klinika, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzitná nemocnica Martin, Martin
Bolesť chrbta – možnosti farmakologickej intervencie
KLINICKÁ FARMÁCIA
RNDr. Mária Kolesárová, PhD.
Ústav humánnej a klinickej farmakológie, Katedra farmakológie a toxikológie, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Košice
PharmDr. Helena Štempeľová
Ústav humánnej a klinickej farmakológie, Katedra farmakológie a toxikológie, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Košice
Analýza preskripcie liekov u pacientov s reumatoidnou artritídou
PharmDr. Ľubica Slimáková, MPH
Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica akad. L. Dérera, Nemocničná lekáreň, Bratislava
Bezpečnosť pacienta v nemocničnom prostredí 2
Doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MPH, MBA, MSc (HTA)
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
PharmDr. Lucia Masaryková, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
Analýza spotreby liekov z ATC skupiny Oftalmologiká v podmienkach Slovenskej republiky
FYTOTERAPIA
Mgr. Zdeňka Navrátilová
Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta UK Praha
Lapacho – obsahové látky a léčivé účinky
SPEKTRUM
Doc. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav verejného zdravotníctva a hygieny, Košice
Antioxidanty v prevencii chronických ochorení – 3. časť: Antioxidanty
Nadmerná, nekontrolovaná produkcia voľných radikálov vedie v organizme k narušeniu rovnováhy radikál-antioxidant – až k oxidačnému stresu. Ten zohráva významnú úlohu pri vzniku rôznych chronických ochorení a pri starnutí. Pred účinkom voľných radikálov existuje ochrana – antioxidanty. Sú to všetky systémy a látky, ktoré inhibujú tvorbu voľných radikálov, alebo, ak sa už vytvorili, znižujú ich účinok. Antioxidanty majú schopnosť urýchliť oxidáciu buniek neutralizovaním voľných radikálov. K najúčinnejším antioxidantom patrí superoxiddismutáza, glutatiónperoxidáza a kataláza. Medzi menej známe patria rôzne molekuly ako albumín, haptoglobín, hemopexín, transferín, ceruloplazmín alebo produkty látkovej tvorby a premeny, napríklad bilirubín, kyselina močová. K účinným antioxidantom patrí kyselina askorbová, tokoferol, karotenoidy, koenzým Q, prírodné flavonoidy a iné. Ochrana antioxidantmi umožňuje organizmu čeliť degeneratívnym chorobám a dosiahnuť dlhý zdravý život. Dostatočné množstvo antioxidantov vo výžive spolu s vhodným životným štýlom môže výrazne ovplyvniť frekvenciu výskytu neinfekčných ochorení.
Kľúčové slová: antioxidanty, neinfekčné ochorenia, enzýmy, reťazové reakcie, vitamíny

Antioxidants in prevention of chronic diseases – part III: Antioxidants
Excessive and uncontrolled generation of free radicals leads to the oxidative stress in the human organism, arising as a result of an imbalance between free radical production and antioxidant defenses. This plays an important role in the occurrence of various chronic diseases and aging. Antioxidants are systems and substances which inhibit the formation of free radicals or reduce their effect. They help to protect the body from free radical damage. Antioxidants have the ability to accelerate cell oxidation by neutralizing free radicals. The most effective antioxidants are superoxide dismutase, glutathione peroxidase and catalase. Less known are various molecules such as albumin, haptoglobin, hemopexin, transferrin, ceruloplasmin, bilirubin, uric acid, etc. The effective antioxidants are ascorbic acid, tocopherol, carotenoids, coenzyme Q, natural flavonoids and other substances. Antioxidant protection allows the body to deal with degenerative diseases and achieve a long and healthy life. The adequate amounts of antioxidants in nutrition along with appropriate lifestyle can significantly affect the incidence of noncommunicable diseases.
Key words: antioxidants, noncommunicable diseases, enzymes, chain reactions, vitamins
created by © zooom.sk s.r.o.