Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.
V centre pozornosti falšovanie liekov. Lekárnici sa intenzívne pripravujú na kontrolu identity každého balenia lieku, ktorý prichádza do lekárne a odchádza z lekárne
AKTUÁLNA FARMAKOTERAPIA
Doc. RNDr. Ingrid Tumová, CSc.
Katedra farmakológie a toxikológie, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Predstavujú fixné kombinácie sartanov s inými antihypertenzívami optimálnu liečbu hypertenzie?
MUDr. Martina Čižmáriková, PhD.
Ústav farmakológie Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Košice
Liekmi indukovaná fotosenzitivita – 2. časť
MUDr. Milan Grofik, PhD.
Neurologická klinika, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzitná nemocnica Martin, Martin
Bolesť chrbta – možnosti farmakologickej intervencie
KLINICKÁ FARMÁCIA
RNDr. Mária Kolesárová, PhD.
Ústav humánnej a klinickej farmakológie, Katedra farmakológie a toxikológie, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Košice
PharmDr. Helena Štempeľová
Ústav humánnej a klinickej farmakológie, Katedra farmakológie a toxikológie, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Košice
Analýza preskripcie liekov u pacientov s reumatoidnou artritídou
PharmDr. Ľubica Slimáková, MPH
Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica akad. L. Dérera, Nemocničná lekáreň, Bratislava
Bezpečnosť pacienta v nemocničnom prostredí 2
Doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MPH, MBA, MSc (HTA)
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
PharmDr. Lucia Masaryková, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
Analýza spotreby liekov z ATC skupiny Oftalmologiká v podmienkach Slovenskej republiky
Hlavným cieľom predloženej vedeckej práce bolo analyzovanie spotreby liekov z ATC skupiny Oftalmologiká v definovaných denných dávkach za desaťročné obdobie (od roku 2008 do roku 2017) v podmienkach Slovenskej republiky. Údaje pre predloženú vedeckú prácu boli získané spracovaním hlásení distributérov liekov Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv v Bratislave. K základným sumárnym údajom boli pripojené údaje o spotrebe liekov v definovaných denných dávkach v zmysle údajov Svetovej zdravotníckej organizácie. Na základe predložených výsledkov môžeme konštatovať pokles spotreby liekov z ATC skupiny Oftalmologiká v denných definovaných dávkach od roku 2008 do roku 2012 až na hodnotu 40 023 871. Od roku 2013 do roku 2015 dochádza k nárastu spotreby liekov v DDD až na úroveň 43 497 867, avšak v nasledujúcom období do 2017 pozorujeme signifikantný pokles spotreby liekov v DDD až na úroveň 36 381 643. Predložená analýza môže byť podkladom na vykonávanie utilizačných štúdií a aplikovanie systémových opatrení pri regulácii procesu liekovej politiky v Slovenskej republike.
Kľúčové slová: lieková politika, spotreba oftalmologík, definovaná denná dávka

Trends in consumption of drugs from the ATC group Ophthalmologicals in the Slovak Republic
The aim of this study was to analyze the consumption of drugs from the ATC group Ophthalmologicals in defined daily doses during the ten years period (from 2008 to 2017) in the Slovak Republic. Sales data of wholesalers, which are legally obliged to provide information to the State Institute for Drug Control were used for the analysis. Data about consumption based on defined daily doses in accordance with the classification of the World Health Organisation were incorporated. The collected data showed a decrease in consumption of drugs from the ATC group Ophthalmologicals from 2008 to 2012 in defined daily doses. The consumption of ophthalmologicals reached 40 023 871 DDD in 2012. However, an increase in consumption from 2013 to 2015 can be seen. The consumption of drugs reached 43 497 867 DDD in 2015. The consumption of ophthalmologicals from 2016 to 2017 decreased at the level of 36 381 643 DDD. The analysis can be supportive for utilization studies and application of systematic arrangements for regulations of drug policy in the Slovak Republic.
Key words: drug policy, consumption of ophthalmologicals, defined daily doses
FYTOTERAPIA
Mgr. Zdeňka Navrátilová
Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta UK Praha
Lapacho – obsahové látky a léčivé účinky
SPEKTRUM
Doc. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav verejného zdravotníctva a hygieny, Košice
Antioxidanty v prevencii chronických ochorení – 3. časť: Antioxidanty
created by © zooom.sk s.r.o.