Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.
V centre pozornosti falšovanie liekov. Lekárnici sa intenzívne pripravujú na kontrolu identity každého balenia lieku, ktorý prichádza do lekárne a odchádza z lekárne
AKTUÁLNA FARMAKOTERAPIA
Doc. RNDr. Ingrid Tumová, CSc.
Katedra farmakológie a toxikológie, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Predstavujú fixné kombinácie sartanov s inými antihypertenzívami optimálnu liečbu hypertenzie?
MUDr. Martina Čižmáriková, PhD.
Ústav farmakológie Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Košice
Liekmi indukovaná fotosenzitivita – 2. časť
MUDr. Milan Grofik, PhD.
Neurologická klinika, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzitná nemocnica Martin, Martin
Bolesť chrbta – možnosti farmakologickej intervencie
KLINICKÁ FARMÁCIA
RNDr. Mária Kolesárová, PhD.
Ústav humánnej a klinickej farmakológie, Katedra farmakológie a toxikológie, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Košice
PharmDr. Helena Štempeľová
Ústav humánnej a klinickej farmakológie, Katedra farmakológie a toxikológie, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Košice
Analýza preskripcie liekov u pacientov s reumatoidnou artritídou
PharmDr. Ľubica Slimáková, MPH
Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica akad. L. Dérera, Nemocničná lekáreň, Bratislava
Bezpečnosť pacienta v nemocničnom prostredí 2
Bezpečnosť pacienta je právo pacienta neutrpieť zbytočnú ujmu spojenú so zdravotnou starostlivosťou. Častou medikačnou chybou v nemocničnom prostredí býva nesprávne nariedenie lieku, nesprávne uchovávanie lieku, podanie lieku v nesprávnej dávke a v nesprávnom čase, nesprávna technika podania lieku, podanie exspirovaného lieku. Cieľom tejto práce je zabezpečenie správneho používania parenterálnych antimikrobiálnych liekov v zdravotníckych zariadeniach, predovšetkým u kriticky chorých pacientov na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Rieši ich prípravu, stabilitu, uchovávanie, kompatibility, inkompatibility, úpravu dávkovania pri obličkových a pečeňových nedostatočnostiach a bezpečnosť pacienta počas tehotenstva a dojčenia. Práca nadväzuje na prvú časť tejto problematiky obsiahnutej v článku PharmDr. Hajnalky Komjáthy, PhD. – Bezpečnosť pacienta v nemocničnom prostredí. Prakt. lekárn., 2017;7(3):116-120.
Kľúčové slová: bezpečnosť pacienta, farmakovigilancia, medikačné chyby, Európske vyhlásenia nemocničného lekárenstva, antimikrobiálna terapia, príprava parenterálnych antibiotík, nástroj na samohodnotenie

Patient safety in hospital care II
Patient safety is the right of the patient not to suffer unnecessary harm associated with health care. Common medical errors in hospital environment include inaccurate preparation of the drugs, inaccurate storage of the drugs, inaccurate dosage at inaccurate times, inaccurate application technique and administration after the expiration date. The aim of this work is to provide information as well as ensure the correct use of parenteral antimicrobial drugs in healthcare institutions, especially critically ill patients at intensive care units. It focuses on the reconstitution, route of administration, stability, storage, compatibility, incompatibility, adjustment of dosage for patients with renal and hepatic insufficiencies as well as patient safety during pregnancy and lactation. This work links to first part of this topic covered in article of PharmDr. Hajnalka Komjáthy, PhD. – Patient safety in hospital care. Prakt. lekárn., 2017;7(3):116-120.
Key words: patient safety, pharmacovigilance, medical errors, European statements of hospital pharmacy, antimicrobial therapy, reconstitution of parenteral antimicrobial drugs, self-assessment tool
Doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MPH, MBA, MSc (HTA)
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
PharmDr. Lucia Masaryková, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
Analýza spotreby liekov z ATC skupiny Oftalmologiká v podmienkach Slovenskej republiky
FYTOTERAPIA
Mgr. Zdeňka Navrátilová
Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta UK Praha
Lapacho – obsahové látky a léčivé účinky
SPEKTRUM
Doc. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav verejného zdravotníctva a hygieny, Košice
Antioxidanty v prevencii chronických ochorení – 3. časť: Antioxidanty
created by © zooom.sk s.r.o.