Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.
V centre pozornosti falšovanie liekov. Lekárnici sa intenzívne pripravujú na kontrolu identity každého balenia lieku, ktorý prichádza do lekárne a odchádza z lekárne
AKTUÁLNA FARMAKOTERAPIA
Doc. RNDr. Ingrid Tumová, CSc.
Katedra farmakológie a toxikológie, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Predstavujú fixné kombinácie sartanov s inými antihypertenzívami optimálnu liečbu hypertenzie?
MUDr. Martina Čižmáriková, PhD.
Ústav farmakológie Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Košice
Liekmi indukovaná fotosenzitivita – 2. časť
MUDr. Milan Grofik, PhD.
Neurologická klinika, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzitná nemocnica Martin, Martin
Bolesť chrbta – možnosti farmakologickej intervencie
Bolesť chrbta je jedným z najčastejších dôvodov na vyhľadanie zdravotníckej pomoci, či už v ambulanciách lekárov, alebo v lekárňach. Vo väčšine prípadov ide o nešpecifickú, jednoduchú bolesť chrbta. Liečba bolesti chrbta je komplexná a zahŕňa systémovú a lokálnu farmakoterapiu, pohybovú edukáciu a tiež invazívne postupy. V rámci systémovej farmakoterapie sa uprednostňujú nesteroidné antiflogistiká, keďže okrem analgetického efektu majú aj požadovaný protizápalový účinok. Táto liečba je však limitovaná závažnými gastrointestinálnymi a kardiovaskulárnymi nežiaducimi účinkami. Preto je potrebné dbať na výber bezpečného lieku a potrebu podávať nesteroidné antireumatiká v čo najkratšom čase a najnižších dávkach. K tomu môže prispieť aj vhodne volená terapia inými analgetikami a adjuvantná terapia.
Kľúčové slová: bolesť chrbta, analgetiká, nesteroidné antiflogistiká, opioidy, adjuvanciá

Back pain – options for pharmacological intervention
Back pain is one of the most frequent reasons to seek medical help, either as outpatient care or through pharmacies. In most cases, the reason is a non-specific simple back pain. The treatment of the back pain is complex and includes systemic and local pharmacotherapy, education about motion and invasive procedures. Within the systemic pharmacotherapy, nonsteroidal anti-inflammatory drugs are preferred, since apart from their analgesic effects they are anti-inflammatory. However, this treatment is limited by severe gastrointestinal and cardiovascular side effects. That is why it is important to take care about choosing safe drugs and consider the necessity to use nonsteroidal anti-inflammatory drugs in the shortest possible period of time and in the lowest possible dosage. This can be achieved by an appropriate therapy by other analgesics and adjuvant therapy.
Key words: back pain, analgesics, nonsteroidal anti-inflammatory drugs, opioids, adjuvants
KLINICKÁ FARMÁCIA
RNDr. Mária Kolesárová, PhD.
Ústav humánnej a klinickej farmakológie, Katedra farmakológie a toxikológie, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Košice
PharmDr. Helena Štempeľová
Ústav humánnej a klinickej farmakológie, Katedra farmakológie a toxikológie, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Košice
Analýza preskripcie liekov u pacientov s reumatoidnou artritídou
PharmDr. Ľubica Slimáková, MPH
Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica akad. L. Dérera, Nemocničná lekáreň, Bratislava
Bezpečnosť pacienta v nemocničnom prostredí 2
Doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MPH, MBA, MSc (HTA)
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
PharmDr. Lucia Masaryková, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
Analýza spotreby liekov z ATC skupiny Oftalmologiká v podmienkach Slovenskej republiky
FYTOTERAPIA
Mgr. Zdeňka Navrátilová
Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta UK Praha
Lapacho – obsahové látky a léčivé účinky
SPEKTRUM
Doc. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav verejného zdravotníctva a hygieny, Košice
Antioxidanty v prevencii chronických ochorení – 3. časť: Antioxidanty
created by © zooom.sk s.r.o.