Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.
V centre pozornosti falšovanie liekov. Lekárnici sa intenzívne pripravujú na kontrolu identity každého balenia lieku, ktorý prichádza do lekárne a odchádza z lekárne
AKTUÁLNA FARMAKOTERAPIA
Doc. RNDr. Ingrid Tumová, CSc.
Katedra farmakológie a toxikológie, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Predstavujú fixné kombinácie sartanov s inými antihypertenzívami optimálnu liečbu hypertenzie?
Arteriálna hypertenzia je významným kardiovaskulárnym rizikovým faktorom. Kvalita terapie hypertenzie významne ovplyvňuje kardiovaskulárnu morbiditu i mortalitu. U väčšiny pacientov monoterapia nevedie k očakávanému efektu liečby. Na dosiahnutie cieľových hodnôt TK je potrebné asi u 2/3 pacientov použiť kombinácie antihypertenzív. Vhodne zvolené kombinované liečivá so synergickým účinkom vedú k účinnejšej kontrole krvného tlaku a tiež k zníženiu výskytu možných nežiaducich účinkov. S rastúcim počtom liekov však klesá compliance i adherencia pacientov k liečbe. Súčasná medicína umožňuje podávanie fixných kombinácií antihypertenzív. Menšie množstvo užívaných tabliet pacient lepšie akceptuje, umožňuje to lepšiu spoluprácu, a teda i vyššiu úspešnosť liečby. Medzi najčastejšie odporúčané dvojkombinácie patrí blokator renín-angiotenzínového systému (inhibítor enzýmu konvertujúceho angiotenzín alebo sartan) a blokátor kalciového vstupu, ďalej blokátor renín-angiotenzínového systému (ACEI alebo sartan) a diuretikum; blokátor kalciového vstupu a diuretikum.
Kľúčové slová: arteriálna hypertenzia, kombinovaná liečba, fixné kombinácie, sartany
Arterial hypertension is a significant cardiovascular risk factor. The quality of the therapy of hypertension significantly affects cardiovascular morbidity and mortality. Monotherapy fails to result in the expected therapeutic effect in the majority of patients. To achieve target blood pressure levels, about two thirds of patients require the use of combined therapy. Appropriately chosen for combination drugs with synergic effect leads to more effective blood pressure control and also to reduction of an incidence of possible side effects. However, compliance and adherence with treatment decreases with the increasing number of medications. Contemporary medicine, however, offers a fixed combination of drugs that simplifies the treatment of hypertension. Smaller amounts of tablets are better accepted by patient, there is better cooperation of active ingredients used, and therefore greater treatment success. A renin-angiotensin system blocker (angiotensin converting enzyme inhibitor or sartan) and calcium antagonist, also the renin-angiotensin system blocker(ACEI or sartan) and diuretic; calcium antagonist and diuretic belong among the most frequently recommended double combinations.
Key words: arterial hypertension, combined therapy, fixed combination, sartans
MUDr. Martina Čižmáriková, PhD.
Ústav farmakológie Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Košice
Liekmi indukovaná fotosenzitivita – 2. časť
MUDr. Milan Grofik, PhD.
Neurologická klinika, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzitná nemocnica Martin, Martin
Bolesť chrbta – možnosti farmakologickej intervencie
KLINICKÁ FARMÁCIA
RNDr. Mária Kolesárová, PhD.
Ústav humánnej a klinickej farmakológie, Katedra farmakológie a toxikológie, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Košice
PharmDr. Helena Štempeľová
Ústav humánnej a klinickej farmakológie, Katedra farmakológie a toxikológie, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Košice
Analýza preskripcie liekov u pacientov s reumatoidnou artritídou
PharmDr. Ľubica Slimáková, MPH
Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica akad. L. Dérera, Nemocničná lekáreň, Bratislava
Bezpečnosť pacienta v nemocničnom prostredí 2
Doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MPH, MBA, MSc (HTA)
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
PharmDr. Lucia Masaryková, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
Analýza spotreby liekov z ATC skupiny Oftalmologiká v podmienkach Slovenskej republiky
FYTOTERAPIA
Mgr. Zdeňka Navrátilová
Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta UK Praha
Lapacho – obsahové látky a léčivé účinky
SPEKTRUM
Doc. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav verejného zdravotníctva a hygieny, Košice
Antioxidanty v prevencii chronických ochorení – 3. časť: Antioxidanty
created by © zooom.sk s.r.o.