Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
PharmDr. Peter Smieško
Hlavný odborník MZ SR pre lekárenstvo
Vážení čitatelia Praktického lekárnictva, vážené kolegyne a vážení kolegovia!
AKTUÁLNA FARMAKOTERAPIA
MUDr. Kristína Šuchaňová
Dermatovenerologická klinika SZU a FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Liečba jaziev a popálenín
Doc. RNDr. Soňa Fraňová, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav farmakológie, BioMed, Martin
Farmakoterapia kašľa I. časť – antitusiká
PharmDr. Andrea Gažová, PhD.
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Nové trendy v liekových formách pri liečbe bolesti
KLINICKÁ FARMÁCIA
PharmDr. Ladislav Dubán, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
PharmDr. Anna Oleárová, PhD., MPH
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
Doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
Akútne respiračné infekcie v detskom veku a ich manažment vo verejnej lekárni
Doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MPH, MBA, MSc (HTA)
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
PharmDr. Lucia Masaryková, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
Analýza vývoja spotreby liekov na respiračný systém v podmienkach Slovenskej republiky
Doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MPH, MBA, MSc (HTA
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
PharmDr. Diana Issa
Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Bratislava
Doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
Analýza inšpekcií správnej lekárenskej praxe vo verejných lekárňach západoslovenského regiónu I.
PharmDr. Anna Oleárová, PhD., MPH
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie , Oddelenie klinickej farmakológie, Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica Ružinov, Bratislava
Správna aplikácia očných kvapiek – úloha farmaceuta v edukácii pacienta
FYTOTERAPIA
Doc. RNDr. Peter Kubatka, PhD.
Ústav lekárskej biológie a Divízia onkológia Martinského centra pre biomedicínu, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave
Biologické účinky Chlorella pyrenoidosa a mladého jačmeňa s možným využitím v prevencii civilizačných ochorení
V súčasnosti výskum v oblasti civilizačných ochorení poskytuje dôkazy o prospešnom pôsobení polyfenolov či terpenoidov na široké spektrum biologických funkcií v bunke. Početné predklinické, ale aj klinické štúdie preukázali schopnosť fytochemikálií ovplyvniť bioaktiváciu/deaktiváciu mutagénov, bunkovú signalizáciu, reguláciu bunkového cyklu či angiogenézu. Zaznamenaný bol aj ich protizápalový, antioxidačný a imunomodulačný účinok. Benefity širokého spektra rôznych fytochemikálií nachádzajúcich sa v nutraceutikách či rastlinných funkčných potravinách vyplývajú zo vzájomnej kombinácie ich biologických aktivít. Viaceré štúdie naznačujú, že signifikantné biologické účinky rastlinných prirodzených substancií boli dôsledkom aditívnych, prípadne synergických účinkov v nich obsiahnutých fytochemikálií a nie samostatne pôsobiacej látky. Bohatými zdrojmi biologicky aktívnych látok v podobe hodnotných fytochemikálií sú aj tzv. zelené potraviny, napríklad Chlorella pyrenoidosa alebo listy mladého jačmeňa. Konzumácia oboch spomenutých nutraceutík je v strednej Európe v posledných rokoch veľmi populárna. Preto je cieľom tohto prehľadového článku podať odbornej, ale aj širokej verejnosti informáciu o dôležitých biologických účinkoch Chlorella pyrenoidosa a listov mladého jačmeňa na ľudský organizmus, so zameraním na ich antioxidačný a chelatačný efekt, a to vo vzťahu k viacerým civilizačným ochoreniam.
Kľúčové slová: civilizačné choroby, rastlinné funkčné potraviny, fytochemikálie, karotenoidy, polyfenoly, Chlorella pyrenoidosa, listy mladého jačmeňa

Biological effects of Chlorella pyrenoidosa and young barley leaves with possible use in the prevention of civilization diseases
Current research focused on the prevention of civilization diseases provides evidence of the beneficial effects of polyphenols or terpenoids on a wide range of biological effects in the cell. Plethora preclinical and clinical studies demonstrated that phytochemicals have the ability to influence bioactivation/deactivation of mutagens, cell signaling, cell cycle regulation, or angiogenesis. Their anti-inflammatory, antioxidant, and immunomodulatory effects were already well-described. Benefits of a wide range of different phytochemicals found in nutraceuticals or plant functional foods stem from a combination of their multiple biological activities. Several studies suggest that the significant biological effects of plant natural substances have been the result of additive or synergistic effects of plethora phytochemicals and not only of the one compound. The rich sources of biologically active substances in the form of valuable phytochemicals are also so-called “green foods” such as Chlorella pyrenoidosa or young barley leaves. The consumption of these two nutraceuticals is very popular in Central Europe in recent years. For this reason, the purpose of this review article is to provide expert and broad public information on the important biological effects of Chlorella pyrenoidosa and young barley leaves on the human organism, focusing on their antioxidant and chelating effects in relation to most spread civilization diseases.
Key words: civilization diseases, plant-based functional foods, phytochemicals, carotenoids, phenolics, Chlorella pyrenoidosa, young barley leaves
INDIVIDUÁLNA PRÍPRAVA LIEKOV
PharmDr. Jan Hašek
Lékárna U Matky Boží, Doksy
Basiscreme DAC − nový krémový základ pro magistraliter přípravu I.
created by © zooom.sk s.r.o.