Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
PharmDr. Peter Smieško
Hlavný odborník MZ SR pre lekárenstvo
Vážení čitatelia Praktického lekárnictva, vážené kolegyne a vážení kolegovia!
AKTUÁLNA FARMAKOTERAPIA
MUDr. Kristína Šuchaňová
Dermatovenerologická klinika SZU a FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Liečba jaziev a popálenín
Doc. RNDr. Soňa Fraňová, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav farmakológie, BioMed, Martin
Farmakoterapia kašľa I. časť – antitusiká
PharmDr. Andrea Gažová, PhD.
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Nové trendy v liekových formách pri liečbe bolesti
KLINICKÁ FARMÁCIA
PharmDr. Ladislav Dubán, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
PharmDr. Anna Oleárová, PhD., MPH
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
Doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
Akútne respiračné infekcie v detskom veku a ich manažment vo verejnej lekárni
Doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MPH, MBA, MSc (HTA)
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
PharmDr. Lucia Masaryková, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
Analýza vývoja spotreby liekov na respiračný systém v podmienkach Slovenskej republiky
Doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MPH, MBA, MSc (HTA
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
PharmDr. Diana Issa
Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Bratislava
Doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
Analýza inšpekcií správnej lekárenskej praxe vo verejných lekárňach západoslovenského regiónu I.
PharmDr. Anna Oleárová, PhD., MPH
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie , Oddelenie klinickej farmakológie, Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica Ružinov, Bratislava
Správna aplikácia očných kvapiek – úloha farmaceuta v edukácii pacienta
FYTOTERAPIA
Doc. RNDr. Peter Kubatka, PhD.
Ústav lekárskej biológie a Divízia onkológia Martinského centra pre biomedicínu, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave
Biologické účinky Chlorella pyrenoidosa a mladého jačmeňa s možným využitím v prevencii civilizačných ochorení
INDIVIDUÁLNA PRÍPRAVA LIEKOV
PharmDr. Jan Hašek
Lékárna U Matky Boží, Doksy
Basiscreme DAC − nový krémový základ pro magistraliter přípravu I.
Basiscreme DAC (Cremor basalis DAC) je nově dostupný krémový základ povahy hydrofilního krému (typ emulze o/v), který slouží jako vehikulum pro magistraliter přípravu polotuhých topických přípravků. Má ambifilní charakter a je schopný pojmout jak látky hydrofilní, tak lipofilní bez narušení emulzního systému. Tento krémový základ je využíván v zahraniční receptuře a do určité míry jej lze označit jako univerzální neiontové vehikulum umožňující zapracování celé řady léčiv, včetně některých problematických látek a jejich kombinací. Pro obsáhlost textu je článek rozdělen do dvou částí, předmětem prvního sdělení je galenická charakteristika krémového základu Basiscreme DAC a možnosti využití v magistraliter přípravě na příkladech standardizovaných receptur.
Kľúčové slová: příprava magistraliter, ambifilní krémy, dermatologická receptura, lokální kortikosteroidy, DAC/NRF

Basiscreme DAC – a novel cream basis for extemporaneous preparation, part 1
Basiscreme DAC (Cremor basalis DAC) is a newly available cream basis with the character of a hydrophilic cream (an oil-in-water emulsion) that serves as a vehicle for extemporaneous preparation of semisolid topical products. It is of ambiphilic nature and thus can accommodate both hydrophilic and lipophilic substances without disturbing the emulsion system. This cream basis is used in foreign formulations and, to a certain degree, can be referred to as a universal non-ionic vehicle allowing to incorporate a whole range of medicines, including some problematic substances and their combinations. Due to its comprehensiveness, the article is divided into two parts, the first of which deals with the galenic characteristics of the Basiscreme DAC cream basis as well as the options for use in extemporaneous preparation through examples of standardized formulations.
Key words: extemporaneous preparation, ambiphilic creams, dermatological formulation, topical corticosteroids, DAC/NRF
created by © zooom.sk s.r.o.