Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
PharmDr. Peter Smieško
Hlavný odborník MZ SR pre lekárenstvo
Vážení čitatelia Praktického lekárnictva, vážené kolegyne a vážení kolegovia!
AKTUÁLNA FARMAKOTERAPIA
MUDr. Kristína Šuchaňová
Dermatovenerologická klinika SZU a FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Liečba jaziev a popálenín
Doc. RNDr. Soňa Fraňová, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav farmakológie, BioMed, Martin
Farmakoterapia kašľa I. časť – antitusiká
PharmDr. Andrea Gažová, PhD.
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Nové trendy v liekových formách pri liečbe bolesti
KLINICKÁ FARMÁCIA
PharmDr. Ladislav Dubán, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
PharmDr. Anna Oleárová, PhD., MPH
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
Doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
Akútne respiračné infekcie v detskom veku a ich manažment vo verejnej lekárni
Doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MPH, MBA, MSc (HTA)
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
PharmDr. Lucia Masaryková, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
Analýza vývoja spotreby liekov na respiračný systém v podmienkach Slovenskej republiky
Doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MPH, MBA, MSc (HTA
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
PharmDr. Diana Issa
Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Bratislava
Doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
Analýza inšpekcií správnej lekárenskej praxe vo verejných lekárňach západoslovenského regiónu I.
Dôležitým aspektom v poskytovaní lekárenskej starostlivosti v súlade so zásadami správnej lekárenskej praxe je znalosť a informovanosť farmaceutov ohľadom požiadaviek kladených zákonom č. 362/2011 Z. z. a vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR) č. 129/2012 Z. z. Cieľom tejto vedeckej práce bolo zistiť úroveň poskytovania lekárenskej starostlivosti vo vybraných lekárňach v západoslovenskom regióne. Výskumu sa zúčastnilo 78 verejných lekární. Meracím nástrojom boli použité kontrolné otázky, ktoré kládli inšpektori v lekárňach počas výkonu priebežných inšpekcií. Po vyhodnotení výsledkov sme zistili, že 92,66 % lekární malo k dispozícii celú zriaďovaciu dokumentáciu potrebnú na poskytovanie lekárenskej starostlivosti. Riadenú dokumentáciu vhodne viedlo približne 83,65 % lekární. Doklady o vzdelaní personálu lekárne spolu s ich náplňami práce archivovalo v priemere 84,10 % lekární. Požiadavky týkajúce sa priestorov lekárne malo v požadovanom stave 88,94 % lekární.
Kľúčové slová: inšpekcia, kontrolné otázky, zákon č. 362/2011 Z. z., vyhláška MZ SR č. 129/2012 Z. z

Analysis of inspections of good pharmacy practice in public pharmacies in the region of western Slovakia
Knowledge of the requirements set by Act No. 362/2011 Coll. and decree of the Ministry of Health of the Slovak Republic No. 129/2012 Coll. is an important aspect of providing pharmaceutical care in accordance with the principles of good pharmacy practice. The aim of this publication is to investigate the level of pharmaceutical care in selected pharmacies in the region of western Slovakia. 78 public pharmacies were investigated. The measuring device were the control questions used by the inspectors during inspections in pharmacies. The results revealed that 92.66 % of pharmacies had all the establishment documents required for providing pharmaceutical care. 83.65 % of pharmacies had their SOP documents kept properly. On average, 84.10 % of pharmacies had the required documents of formal qualifications and job descriptions. Requirements regarding the pharmacy space were met by 88.94 % of pharmacies.
Key words: inspection, control questions, Act No. 362/2011 Coll., decree of the Ministry of Health of the Slovak Republic No. 129/2012 Coll.
PharmDr. Anna Oleárová, PhD., MPH
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie , Oddelenie klinickej farmakológie, Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica Ružinov, Bratislava
Správna aplikácia očných kvapiek – úloha farmaceuta v edukácii pacienta
FYTOTERAPIA
Doc. RNDr. Peter Kubatka, PhD.
Ústav lekárskej biológie a Divízia onkológia Martinského centra pre biomedicínu, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave
Biologické účinky Chlorella pyrenoidosa a mladého jačmeňa s možným využitím v prevencii civilizačných ochorení
INDIVIDUÁLNA PRÍPRAVA LIEKOV
PharmDr. Jan Hašek
Lékárna U Matky Boží, Doksy
Basiscreme DAC − nový krémový základ pro magistraliter přípravu I.
created by © zooom.sk s.r.o.