Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
PharmDr. Peter Smieško
Hlavný odborník MZ SR pre lekárenstvo
Vážení čitatelia Praktického lekárnictva, vážené kolegyne a vážení kolegovia!
AKTUÁLNA FARMAKOTERAPIA
MUDr. Kristína Šuchaňová
Dermatovenerologická klinika SZU a FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Liečba jaziev a popálenín
Doc. RNDr. Soňa Fraňová, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav farmakológie, BioMed, Martin
Farmakoterapia kašľa I. časť – antitusiká
PharmDr. Andrea Gažová, PhD.
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Nové trendy v liekových formách pri liečbe bolesti
KLINICKÁ FARMÁCIA
PharmDr. Ladislav Dubán, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
PharmDr. Anna Oleárová, PhD., MPH
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
Doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
Akútne respiračné infekcie v detskom veku a ich manažment vo verejnej lekárni
Doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MPH, MBA, MSc (HTA)
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
PharmDr. Lucia Masaryková, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
Analýza vývoja spotreby liekov na respiračný systém v podmienkach Slovenskej republiky
Hlavným cieľom predloženej vedeckej práce bolo analyzovanie spotreby liekov z ATC skupiny R – Respiračný systém v definovaných denných dávkach a vo finančnom vyjadrení za desaťročné obdobie (od roku 2007 do roku 2016) v podmienkach Slovenskej republiky. Údaje do predloženej vedeckej práce boli získané spracovaním hlásení distributérov liekov pre Štátny ústav pre kontrolu liečiv v Bratislave. K základným sumárnym údajom o spotrebe balení liekov boli pripojené údaje o úhrade liekov z verejného zdravotného poistenia a spotreba v definovaných denných dávkach v zmysle údajov Svetovej zdravotníckej organizácie. Pri vyjadrení spotreby liekov z ATC skupiny R – Respiračný systém v definovaných denných dávkach môžeme pozorovať nárast spotreby liekov od roku 2007 do 2010. Následne došlo k poklesu do roku 2012 až na úroveň 328 105 266 DDD. Z výsledkov analýzy vyplýva, že spotreba liekov v uvedenej ATC skupine od roku 2013 do roku 2016 rástla a dosiahla hodnotu 412 690 352 DDD. Pri vyjadrení spotreby liekov z ATC skupiny R – Respiračný systém vo finančnom vyjadrení z pohľadu nákladov pre systém verejného zdravotného poistenia môžeme pozorovať pokles spotreby liekov od roku 2007 do 2012 až na úroveň 57 263 829 €. Z výsledkov analýzy vyplýva, že spotreba liekov v uvedenej ATC skupine rástla a dosiahla v roku 2015 hodnotu 73 528 837 €. V roku 2016 došlo k miernemu poklesu spotreby na úroveň 72 819 255 €. Predložená analýza môže byť podkladom na vykonávanie utilizačných štúdií a aplikovanie systémových opatrení pri regulácii procesu liekovej politiky v Slovenskej republike.
Kľúčové slová: lieková politika, spotreba liekov na respiračný systém,

Trends in consumption of drugs for respiratory system in the Slovak Republic
The aim of this study was to analyze the consumption of drugs from the ATC group R – Respiratory system in defined daily doses and financial expenditures for health insurance funds during the ten years period (from 2007 to 2016) in the Slovak Republic. Sales data of wholesalers, which are legally obliged to provide information to the State Institute for Drug Control were used for the analysis. Data about maximum reimbursement levels of medicinal products and consumption based on defined daily doses in accordance with the classification of the World Health Organization were incorporated. The collected data showed an increase in consumption of drugs from the ATC group R – Respiratory system from 2007 to 2010 in defined daily doses. However, moderate decrease in consumption till 2012 at the level 328 105 266 DDD can be seen. The consumption of drugs till 2016 increased at the level of 412 690 352 DDD. However, data showed significant decrease in consumption of drugs from 2007 to 2012 in the financial term. The consumption of drugs from the ATC group R – Respiratory system based on the financial term was in 2012 at the level of 57 263 829 €. It can be seen, that the consumption of drugs increased and reached the level of 73 528 837 € in 2015. There was a small decreased in consumption of drugs at the level of 72 819 255 € in 2016. The analysis can be supportive for utilization studies and application of systematic arrangements for regulations of drug policy in the Slovak Republic.
Key words: drug policy, consumption of drugs for respiratory system, defined daily doses
Doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MPH, MBA, MSc (HTA
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
PharmDr. Diana Issa
Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Bratislava
Doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
Analýza inšpekcií správnej lekárenskej praxe vo verejných lekárňach západoslovenského regiónu I.
PharmDr. Anna Oleárová, PhD., MPH
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie , Oddelenie klinickej farmakológie, Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica Ružinov, Bratislava
Správna aplikácia očných kvapiek – úloha farmaceuta v edukácii pacienta
FYTOTERAPIA
Doc. RNDr. Peter Kubatka, PhD.
Ústav lekárskej biológie a Divízia onkológia Martinského centra pre biomedicínu, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave
Biologické účinky Chlorella pyrenoidosa a mladého jačmeňa s možným využitím v prevencii civilizačných ochorení
INDIVIDUÁLNA PRÍPRAVA LIEKOV
PharmDr. Jan Hašek
Lékárna U Matky Boží, Doksy
Basiscreme DAC − nový krémový základ pro magistraliter přípravu I.
created by © zooom.sk s.r.o.