Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
PharmDr. Peter Smieško
Hlavný odborník MZ SR pre lekárenstvo
Vážení čitatelia Praktického lekárnictva, vážené kolegyne a vážení kolegovia!
AKTUÁLNA FARMAKOTERAPIA
MUDr. Kristína Šuchaňová
Dermatovenerologická klinika SZU a FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Liečba jaziev a popálenín
Doc. RNDr. Soňa Fraňová, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav farmakológie, BioMed, Martin
Farmakoterapia kašľa I. časť – antitusiká
PharmDr. Andrea Gažová, PhD.
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Nové trendy v liekových formách pri liečbe bolesti
KLINICKÁ FARMÁCIA
PharmDr. Ladislav Dubán, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
PharmDr. Anna Oleárová, PhD., MPH
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
Doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
Akútne respiračné infekcie v detskom veku a ich manažment vo verejnej lekárni
Deti v priemere prechladnú 6 až 10-krát ročne v porovnaní s dospelými, u ktorých sa tieto symptómy objavujú maximálne 2 až 4-krát do roka. Verejné lekárne a lekárnici sa vo všeobecnosti považujú za najdostupnejšie zdravotnícke zariadenia a patria medzi zdravotníckych pracovníkov prvého kontaktu. Lekárnici sú najčastejšími a väčšinou prvými, na koho sa pacienti obracajú so svojimi zdravotnými problémami, najmä pri bežných ochoreniach, akými sú akútne respiračné ochorenia u detí. Väčšina týchto infekcií, ako napríklad prechladnutie alebo nádcha nie je závažná a vyžaduje iba domácu starostlivosť bez použitia antibiotík, ale niektoré infekcie môžu byť spojené s rizikom závažných ochorení vyžadujúcich ambulantnú alebo dokonca ústavnú zdravotnú starostlivosť. Úlohou lekárnika vo verejnej lekárni je zhodnotiť závažnosť príznakov akútnej respiračnej infekcie (ARI) a na ich základe rozhodnúť, či pacienta odporúčať k lekárovi, alebo mu navrhnúť vhodnú samoliečbu. Tento článok ponúka prehľad klinických príznakov najčastejších ARI u detí, ako aj metodický postup pre lekárnikov vo verejných lekárňach na odlíšenie symptómov vážnych infekcií od bežných prechladnutí alebo miernych infekcií pomocou správneho rozpoznávania varovných príznakov. Starostlivé zváženie zdravotných problémov dieťaťa a vylúčenie varovných signálov v správny čas môže prispieť nielen k zníženiu bezdôvodných návštev u lekárov prvého kontaktu, ale zároveň aj k efektívnejšiemu záchytu závažných stavov a ich urýchlenému riešeniu v spolupráci so všeobecnými lekármi pre deti a dorast.
Kľúčové slová: akútne respiračné infekcie, lekárenská starostlivosť, zhodnotenie zdravotného stavu lekárnikom, varovné príznaky, odporučenie návštevy lekára

Management of acute respiratory infections in children in community pharmacies
Most children get about 6 – 10 acute respiratory infections each year, in comparison with adults, where respiratory infections appear 2 – 4 times yearly at most. Based on easy access and professionality are community pharmacists and community pharmacies generally considered as a primary health contact. Community pharmacists are usually being approached by patients with their health issues in the first line, mostly by common minor ailments, such as ARI’s in children. Most of these infections are only mild, such as cold or cough and can be treated at home without the need of antibiotic treatment, but some infections could represent a risk of major disease, or other health complications, where ambulatory intervention, or even a hospital admission is required. The responsibility of the community pharmacists is to assess the severity of the symptoms and to decide, whether home treatment will be sufficient, or GPs referral is essential. This article provides an overview of ARI’s symptoms in children with a practical guideline with the warning signs for community pharmacists, in order to detect serious health issues, which require GPs referral or a hospital admission. Sensible consideration of the child’s health condition with exclusion of the warning signs by community pharmacists in the right time has got the potential to decrease unnecessary GPs visits and early identification and GPs referral of serious health conditions in joint collaboration of CPs and GPs.
Key words: acute respiratory infections, pharmaceutical care, health conditions assessment, warning signs, referral for GPs assessment
Doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MPH, MBA, MSc (HTA)
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
PharmDr. Lucia Masaryková, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
Analýza vývoja spotreby liekov na respiračný systém v podmienkach Slovenskej republiky
Doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MPH, MBA, MSc (HTA
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
PharmDr. Diana Issa
Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Bratislava
Doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
Analýza inšpekcií správnej lekárenskej praxe vo verejných lekárňach západoslovenského regiónu I.
PharmDr. Anna Oleárová, PhD., MPH
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie , Oddelenie klinickej farmakológie, Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica Ružinov, Bratislava
Správna aplikácia očných kvapiek – úloha farmaceuta v edukácii pacienta
FYTOTERAPIA
Doc. RNDr. Peter Kubatka, PhD.
Ústav lekárskej biológie a Divízia onkológia Martinského centra pre biomedicínu, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave
Biologické účinky Chlorella pyrenoidosa a mladého jačmeňa s možným využitím v prevencii civilizačných ochorení
INDIVIDUÁLNA PRÍPRAVA LIEKOV
PharmDr. Jan Hašek
Lékárna U Matky Boží, Doksy
Basiscreme DAC − nový krémový základ pro magistraliter přípravu I.
created by © zooom.sk s.r.o.