Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
PharmDr. Peter Smieško
Hlavný odborník MZ SR pre lekárenstvo
Vážení čitatelia Praktického lekárnictva, vážené kolegyne a vážení kolegovia!
AKTUÁLNA FARMAKOTERAPIA
MUDr. Kristína Šuchaňová
Dermatovenerologická klinika SZU a FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Liečba jaziev a popálenín
Doc. RNDr. Soňa Fraňová, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav farmakológie, BioMed, Martin
Farmakoterapia kašľa I. časť – antitusiká
PharmDr. Andrea Gažová, PhD.
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Nové trendy v liekových formách pri liečbe bolesti
Bolesť je jedným zo symptómov, ktorý privedie pacienta k lekárovi, a diagnostika príčin bolesti je mnohokrát zdĺhavá. Čím dlhšie trvá určenie príčiny bolestí, tým viac sa u pacienta prejavujú dôsledky dlhodobého pociťovania bolesti a pacient trpí emocionálnymi zmenami. Podľa sily bolesti rozoznávame bolesť slabú, strednú a silnú. Na všetkých troch stupňoch je dovolené liečivá kombinovať, samozrejme, racionálne a s plnou akceptáciou ich farmakokinetických a farmakodynamických vlastností. Napriek tomu, že sa ročne uvedie do klinickej praxe viac ako desiatky nových molekúl, liečba bolesti sa zefektívňuje predovšetkým novými kombináciami používaných liečiv, ďalšími inováciami terapeutických postupov a v neposlednom rade novými liekovými formami zaužívaných liečiv. Vývoj nových, dokonalejších, ľahšie pacientmi používaných liekových foriem zlepšuje celkovú terapiu pacienta, odďaľuje zvýšenie dávky, poskočenie na stupni rebríka či zmenu liečiva. Pri terapii bolesti nie je možné často meniť liečivo za iné, ale výberom vhodných liekových foriem a ich vhodných kombinácií docieli lekár a lekárnik efektívnu liečbu s vysokou adherenciou a compliance pacienta.
Kľúčové slová: bolesť, farmakoterapia bolesti, liekové formy

New trends in drug forms in therapy of pain
The pain is one of the most common symptoms, why the patients visit the physician. The long time between the pain feeling and the diagnosis is very difficult for every patient and patient can to feel the emotional changes. The intensity of the pain can be broadly categorized as mild, moderate and severe. Other classification of pain is the duration the pain – acute, less three months, and chronic, more than three months. The treatment of pain is very individual and we can combine the drug of analgesics – opioid of non-opioid. The analgesics treatment has to be rational and accept the pharmacokinetics and pharmacodynamics of drugs. In every year are approved the new drugs, new therapeutics guidelines and the new drug forms. The innovative drugs form improves the adherence and compliance to therapy.
Key words: pain, pharmacotherapy of pain, pharmaceutical forms
KLINICKÁ FARMÁCIA
PharmDr. Ladislav Dubán, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
PharmDr. Anna Oleárová, PhD., MPH
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
Doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
Akútne respiračné infekcie v detskom veku a ich manažment vo verejnej lekárni
Doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MPH, MBA, MSc (HTA)
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
PharmDr. Lucia Masaryková, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
Analýza vývoja spotreby liekov na respiračný systém v podmienkach Slovenskej republiky
Doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MPH, MBA, MSc (HTA
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
PharmDr. Diana Issa
Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Bratislava
Doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
Analýza inšpekcií správnej lekárenskej praxe vo verejných lekárňach západoslovenského regiónu I.
PharmDr. Anna Oleárová, PhD., MPH
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie , Oddelenie klinickej farmakológie, Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica Ružinov, Bratislava
Správna aplikácia očných kvapiek – úloha farmaceuta v edukácii pacienta
FYTOTERAPIA
Doc. RNDr. Peter Kubatka, PhD.
Ústav lekárskej biológie a Divízia onkológia Martinského centra pre biomedicínu, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave
Biologické účinky Chlorella pyrenoidosa a mladého jačmeňa s možným využitím v prevencii civilizačných ochorení
INDIVIDUÁLNA PRÍPRAVA LIEKOV
PharmDr. Jan Hašek
Lékárna U Matky Boží, Doksy
Basiscreme DAC − nový krémový základ pro magistraliter přípravu I.
created by © zooom.sk s.r.o.