Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc. - predsedníčka redakčnej rady
Zamyslenie nad odchádzajúcim rokom 2017 – čo urobil (neurobil) štát pre zdravie svojich občanov
AKTUÁLNA FARMAKOTERAPIA
Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
Bratislava
Nežiaduce účinky liekov na uropoetický systém
V ére modernej medicíny sú pacienti vystavení čoraz väčšiemu množstvu rôznych farmák využívaných na diagnostické a liečebné účely. Bohužiaľ, niektoré z týchto liekov spôsobujú aj vedľajšie účinky spojené so systémovou toxicitou vrátane poškodenia funkcie obličiek, inkontinencie moču, retencie moču, erektilnej dysfunkcie, cystitídy a pod. Zatiaľ čo väčšina týchto nežiaducich efektov je klinicky nevýznamná, niektoré lieky môžu byť príčinou neprijateľnej toxicity, ktorá má negatívny vplyv na morbiditu a mortalitu pacienta. Včasné rozpoznanie nežiaducich účinkov je dôležité pre aplikáciu primeraných dávok farmák, pre zavedenie preventívnych stratégií a vysadenie liečiva pre jeho toxicitu. Tento článok poskytuje stručný prehľad o liekoch, ktoré sú spojené s poškodením funkcie obličiek, inkontinenciou moču, retenciou moču, erektilnou dysfunkciou, cystitídou a pod., sumarizuje rizikové faktory nefrotoxicity a ďalšieho postihnutia uropoetického traktu, opisuje klinické prejavy a rieši preventívne a liečebné stratégie prípadnej liekovej toxicity.
Kľúčové slová: poškodenie uropoetického traktu vyvolané liekmi, prevencia, liečba

Adverse drug reactions to the uropoetic system
In the era of modern medicine, patients are exposed to an expanding variety of drugs for diagnostic and therapeutic purposes. Unfortunately, some of these agents cause adverse drug effects linked with systemic toxicity, including impairment of renal function, urinary incontinence, urinary retention, erectile dysfunction, cystitis, etc. While most of these adverse events are clinically insignificant, some drugs may cause unacceptable toxicity that impacts negatively on patient morbidity and mortality. Early recognizing adverse effects is important for administering appropriate drug doses, instituting preventive strategies, and withdrawing the offending agent due to toxicity. This article provides a brief overview of medicines that are associated with impaired renal function, urinary incontinence, urinary retention, erectile dysfunction, cystitis, etc. and summarize risk factors for nephrotoxicity, and for further affections of the uropoetic tract, describe clinical manifestations, and address preventive and treatment strategies of potential drug toxicity.
Key words: drug induced damage of uropoetic tract, prevention, therapy
MUDr. Hana Kosová, Ph.D.
Gynekologie Studentský dům, s.r.o., Praha
Volně prodejné léky v léčbě infekcí vulvy a pochvy z pohledu ambulantního gynekologa
MUDr. Otakar Nyč, Ph.D.
Ústav lékařské mikrobiologie FN Motol, Praha
Novinky a trendy v antibiotické léčbě
MUDr. Martin Formánek, Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, FN Ostrava, Katedra kraniofaciálních oborů, Lékařská fakulta, Ostravská Univerzita
MUDr. Debora Jančatová
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, FN Ostrava, Katedra kraniofaciálních oborů, Lékařská fakulta, Ostravská Univerzita
Mgr. Olga Svobodová
Oddělení klinické farmacie, FN Ostrava
MUDr. Karol Zeleník, Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, FN Ostrava, Katedra kraniofaciálních oborů, Lékařská fakulta, Ostravská Univerzita
Akutní záněty horních cest dýchacích
Doc. MUDr. Dalibor Musil, Ph.D.
I. interní klinika – kardiologická LF a FN Olomouc
Cilostazol v léčbě ischemické choroby dolních končetin
KLINICKÁ FARMÁCIA
PharmDr. Martina Perháčová
Lekáreň Tília, Moldava nad Bodvou
Dojčenie a jeho význam v prevencii infekčných ochorení
Doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MPH, MBA, MSc (HTA)
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
PharmDr. Lucia Masaryková, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
Analýza vývoja spotreby liekov v počte definovaných denných dávok v podmienkach Slovenskej republiky
Mgr. Jana Martinásková
Lékárna Modrá hvězda, Bílovec
Samoléčba běžných trávicích obtíží
PROFIL LIEKU
Doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D.
Ústav farmakologie LF UP a FN Olomouc
Infliximab
INDIVIDUÁLNA PRÍPRAVA LIEKOV
Mgr. Lukáš Láznička
Nemocniční lékárna Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
PharmDr. Veronika Bucharová
Nemocniční lékárna Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Hydrochinon a tretinoin – nové látky pro magistraliter přípravu
created by © zooom.sk s.r.o.