Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Mgr. Margita Ondraská
Slovenského lekárenstva sa to týka...
AKTUÁLNA FARMAKOTERAPIA
Doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie, Bratislava
PharmDr. Lucia Masaryková, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie, Bratislava
PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie, Bratislava
PharmDr. Kristína Mihová
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie, Bratislava
Profil farmakoterapie osteoartrózy z pohľadu farmaceuta
MUDr. Oľga Lukáčová, PhD.
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
Doc. MUDr. Jozef Lukáč, PhD.
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany, Inštitút fyzioterapie, balneológie, liečebnej rehabilitácie UCM Trnava, Piešťany
Biologická liečba u pacientov s reumatoidnou artritídou
MUDr. Karolína Hronová
Farmakologický ústav 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Generika a jejich postavení v léčbě, rizika záměny v lékárnách
KLINICKÁ FARMÁCIA
PharmDr. Lucia Masaryková, PhD.,
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Úloha lekárnika v edukácii pacienta s diabetes mellitus – 1. časť
PROFIL LIEKU
PharmDr. Andrea Gažová
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie LF UK, Bratislava
Prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.
Katedra farmakológie a toxikológie, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Známe a neznáme fakty o diklofenaku
PRE FARMACEUTICKýCH LABORANTOV
MUDr. Radana Dwayebová
Kožní oddělení Nemocnice Nový Jičín a. s., člen skupiny Agel
Mgr. Stefan Gajdoš
Lékárna U Anděla strážce, Ostrava-Moravská Ostrava
Volně prodejné přípravky na citlivou pokožku
LEKÁRNICTVO
Doc. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD.
Lekárska fakulta, Ústav verejného zdravotníctva a hygieny, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Lenka Hrnková
Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie, Univerzita Komenského v Bratislave
PharmDr. Zuzana Koblišková
Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie, Univerzita Komenského v Bratislave
Užívanie, postoje a znalosti laickej verejnosti na Slovensku o výživových doplnkoch
ODBORNÉ PODUJATIA
ODBORNÝ PROGRAM – XLIII. LEKÁRNICKÉ DNI SFS, 22. – 24. 6. 2017, Košice
INFORMÁCIE
RNDr. Jozef Slaný, CSc.
Odbor farmácie, Sekcia farmácie a liekovej politiky, Ministerstvo zdravotníctva SR, Bratislava
Dostupnosť kategorizovaných liekov po obmedzení ich reexportu novelou zákona o liekoch
LAUDÁCIA
Doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.
K sedemdesiatke doc. RNDr. Jána Majtása, CSc.
created by © zooom.sk s.r.o.