Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.
Katedra organizácie a riadenia farmácie Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Veľa peňazí a málo efektivity...
AKTUÁLNA FARMAKOTERAPIA
Mgr. Jana Gregorová
Oddělení klinické farmacie, Nemocnice Na Bulovce Praha , Ústav aplikované farmacie, Farmaceutická fakulta VFU Brno
MUDr. Petra Holečková, Ph.D., MBA
Ústav radiační onkologie, Nemocnice Na Bulovce, Praha , 1. lékařská fakulta UK Praha
Úskalí farmakoterapie opioidy v klinické praxi
KLINICKÁ FARMÁCIA
PharmDr. Anna Oleárová, PhD., MPH
atedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava , Oddelenie klinickej farmakológie, UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
MUDr. PharmDr. Zuzana Javorová-Rihová
Interná klinika, Fakultná nemocnica Trnava
Lieky dostupné bez lekárskeho predpisu a ich použitie počas dojčenia
Mgr. Anita Šestáková
PharmINFO, spol. s r. o., Bratislava
Prínos lekárnika v prevencii a terapii niektorých rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení
PharmDr. Iva Prokopová, Ph.D.
Oddělení klinické farmacie, Ústavní lékárna IKEM, Praha
Účinná a bezpečná terapie arteriální hypertenze u obézního pacienta s metabolickým syndromem
KAZUISTIKY V LEKÁRENSKEJ PRAXI
PharmDr. Petra Thomson
Nemocniční lékárna, Fakultní nemocnice Hradec Králové , Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze
MUDr. Pavel Rozsíval
Dětská klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze
Spolupráce klinického farmaceuta, pediatra a neurologa u pacienta s farmakorezistentní epilepsií
PROFIL LIEKU
Prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra farmakológie a toxikológie
Azitromycín – výhody a nevýhody použitia
NOVÉ LIEčIVÁ
Mgr. Zuzana Černáková
Lekáreň Zelená Farmácia, Bratislava
PharmDr. Peter Stanko
Univerzitná lekáreň FaF UK, Bratislava
Nové liečivá v EÚ registrované v roku 2015 (IV.)
LEKÁRNICTVO
PharmDr. Mária Göböová, PhD.
Interná klinika, Fakultná nemocnica Nitra
Úloha klinického farmaceuta v zdravotníckej starostlivosti vo Fakultnej nemocnici Nitra
created by © zooom.sk s.r.o.