Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
PhMr. Margita Ondraská
Úvodné slovo
AKTUÁLNA FARMAKOTERAPIA
PharmDr. Lucia Masaryková
Katedra organizácie a riadenia farmácie FaF UK, Bratislava, Univerzitná lekáreň FaF UK, Bratislava
doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.
Katedra organizácie a riadenia farmácie FaF UK, Bratislava, Univerzitná lekáreň FaF UK, Bratislava
PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.
Katedra organizácie a riadenia farmácie FaF UK, Bratislava
Liečebné postupy acne vulgaris
Mgr. Ivana Pankuchová
Katedra farmakológie a toxikológie, FaF UK, Bratislava
MUDr. Ľubica Procházková, CSc.
Univerzitná nemocnica ak. L. Dérera LF UK, II. neurologická klinika, Bratislava
PharmDr. Adela Čorejová, PhD.
Katedra farmakológie a toxikológie, FaF UK, Bratislava
Nové možnosti terapie sklerózy multiplex
doc. MUDr. Martina Šutovská, PhD.
Ústav farmakológie, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin
Mgr. Vilma Kollárová
Lekáreň Calendula, s. r. o., Čadca
doc. RNDr. Soňa Fraňová, PhD.
Ústav farmakológie, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin
Súčasné možnosti prevencie a farmakoterapie venózneho tromboembolizmu
KLINICKÁ FARMÁCIA
prof. MUDr. RNDr. Rudolf Pullmann, PhD.
Fakulta zdravotníctva KU v Ružomberku, Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód, Ružomberok
Bezpečnosť liečby statínmi
FYTOTERAPIA
PharmDr. Silvia Fialová, PhD.
Katedra farmakognózie a botaniky, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Chlorella pyrenoidosa v prevencii a terapii ochorení
KAZUISTIKY V LEKÁRENSKEJ PRAXI
PharmDr. Peter Stanko
Univerzitná lekáreň FaF UK, Bratislava
Odborné výkony pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti – kazuistika
NOVÉ LIEčIVÁ
PharmDr. Peter Stanko
Univerzitná lekáreň FaF UK, Bratislava
Nové liečivá v EÚ registrované v roku 2013 (I.)
PRE FARMACEUTICKýCH LABORANTOV
PhDr. Marta Martinčeková
Univerzitná lekáreň, Bratislava
Cholesterol z hľadiska životosprávy
ZDRAVOTNÍCKE POMÔCKY
Mgr. Lucia Balcieraková
ZP Dukla – Laborant pre zdravotnícke a diagnostické pomôcky, Bratislava
Pomôcky na pomoc pri umývaní a kúpaní
LEKÁRNICKý MANAŽMENT
PharmDr. Adela Lagin, PharmDr. Miroslava Snopková, Phd.
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta UK Bratislava
Nákladové aspekty antibiotickej terapie
created by © zooom.sk s.r.o.