Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Mgr. Edita Mittermayerová
Úvodné Slovo
AKTUÁLNA FARMAKOTERAPIA
PharmDr. Lucia Masaryková
Katedra organizácie a riadenia farmácie FaF UK, Bratislava, Univerzitná lekáreň FaF UK, Bratislava
doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.
Katedra organizácie a riadenia farmácie FaF UK, Bratislava, Univerzitná lekáreň FaF UK, Bratislava
PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.
Katedra organizácie a riadenia farmácie FaF UK, Bratislava
Intervencie lekárnika v prevencii a terapii vybraných kožných ochorení
Mgr. Ivana Pankuchová
Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Bratislava
MUDr. Ľubica Procházková, CSc.
Univerzitná nemocnica ak. L. Dérera LF UK, II.Neurologická klinika, Bratislava
PharmDr. Adela Čorejová, PhD.
Katedra farmakológie a tkoxikológie, FaF UK, Bratislava
História, diagnostika a skúsenosti pacientov so sklerózou multiplex
PharmDr. Petra Thomson
Resident Pharmacist, Great Ormond Street Hospital NHS Foundation Trust, London, The United Kingdom
Specifika farmakoterapie v neonatologii
KAZUISTIKY V LEKÁRENSKEJ PRAXI
PharmDr. Peter Stanko
Univerzitná lekáreň FaF UK, Bratislava
Odborné výkony pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti – kazuistika
PRE FARMACEUTICKýCH LABORANTOV
Mgr. Kateřina Ládová
Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta UK, Hradec Králové
Mgr. Josef Malý
Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta UK, Hradec Králové
Pacient s alergickými příznaky v lékárně a možnosti samoléčení
Z ODBORNýCH PODUJATÍ
doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.
Univerzitná lekáreň FaF UK, Bratislava
39. lekárnické dni v Novom Smokovci
PharmDr. Vlasta Kákošová
DFNsP – nemocničná lekáreň
XXII. sympózium klinickej farmácie Lívie Magulovej
PharmDr. Mária Göböová
FN Nitra
2. jarná konferencia klinickej farmácie
ZDRAVOTNÍCKE POMÔCKY
Mgr. Lucia Balcieraková
ZP Dukla – Laborant pre zdravotnícke a diagnostické pomôcky, Bratislava
Pomôcky na podporu chôdze a invalidné vozíky
created by © zooom.sk s.r.o.