Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
RNDr. Roman Smieško
Odbornosť v lekárenstve treba podporiť správnou legislatívou
AKTUÁLNA FARMAKOTERAPIA
prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc.
Ústav farmakológie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Martin
prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.
Klinika tbc a respiračných chorôb JLF UK a UNM
doc. MUDr. Renata Péčová, PhD.
Ústav patologickej fyziológie JLF UK, Martin
Suplementácia vitamínom D u pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc
PharmDr. Lucia Masaryková
Katedra organizácie a riadenia farmácie FaF UK, Bratislava, Univerzitná lekáreň FaF UK, Bratislava
doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.
Katedra organizácie a riadenia farmácie FaF UK, Bratislava, Univerzitná lekáreň FaF UK, Bratislava
PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.
Katedra organizácie a riadenia farmácie FaF UK, Bratislava
Súčasné možnosti terapie benígnej hyperplázie prostaty – časť I.
KLINICKÁ FARMÁCIA
doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.
Katedra organizácie a riadenia farmácie FaF UK, Bratislava, Univerzitná lekáreň FaF UK, Bratislava
PharmDr. Lucia Masaryková
Katedra organizácie a riadenia farmácie FaF UK, Bratislava, Univerzitná lekáreň FaF UK, Bratislava
PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.
Katedra organizácie a riadenia farmácie FaF UK, Bratislava
Vplyv obezity na chorobnosť
PhMr. Vilma Kollárová
Lekáreň Calendula, s. r. o., Čadca
MUDr. Martina Šutovská, PhD.
Ústav farmakológie, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin
Využitie imunomodulačných účinkov makrolidových antibiotík v medicínskej praxi
FYTOTERAPIA
PharmDr. Silvia Fialová, PhD.
Katedra farmakognózie a botaniky, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Degenerácia makuly – prírodná liečba a prevencia
NOVÉ LIEčIVÁ
prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.
Farmakologický ústav Lékařské fakulty, Masarykova univerzita, Brno, CEITEC (Central European Institute of Technology), Brno
Agomelatin: nové antidepresivum s anxiolytickými účinky
Nové léčivo třídy antidepresiv agomelatin je jedinečné svými farmakologickými mechanizmy působení. Pro svůj agonistický vliv na melatonergních receptorech (MT1 a MT2) byl původně zkoumán pro využití při narušení cirkadiánní spánkové rytmicity. Preklinické i klinické studie však prokázaly jeho antidepresivní účinek, který je dáván do souvislosti s jeho kombinovaným farmakologickým vlivem, to je současnou blokádou serotonergních receptorů 5-HT2C. Je známo, že stimulace těchto receptorů navozuje u člověka panickou ataku a u zvířat anxietě podobné účinky, zatímco jejich blokáda vyvolává účinky anxiolytické. Navíc anxiolytický efekt agomelatinu není potlačen při koadministraci se selektivním blokátorem melatonergních receptorů S-22163. Podle výsledků preklinických a recentních klinických studií je agomelatin v současnosti navrhován též k potlačení symptomů anxiety u depresivních nemocných a k léčení generalizované úzkostné poruchy.
Kľúčové slová: agomelatin, antidepresivum, anxiolytikum.

The novel antidepressant agomelatine shows also anxiolytic effects
A novel drug in the class of antidepressants agomelatine is unique in its pharmacological mechanisms of action. Initially it was investigated to treat circadian sleep disturbances due to its agonistic influence on the melatonergic (MT1 and MT2) receptors. Preclinical as well as clinical studies however demonstrated antidepressive effects of agomelatine what is believed to be associated with its combined pharmacological action that is a blockage at serotonin 5-HT2C receptors. Stimulation of these receptors is known to induce panic in man and anxiogenic-like effects in animals, while their blockage elicited anxiolytic action. Furthermore the anxiolytic effect of agomelatine is not inhibited by co-administration of the selective blocker of melatonergic receptors S-22153. According to results of preclinical and recent clinical studies agomelatine is considered for suppression of anxious symptoms in depressed patients and for treatment of generalized anxiety disorder.
Key words: agomelatine, antidepressant, anxiolytic.
PharmDr. Peter Stanko
Univerzitná lekáreň, FaF UK v Bratisave
Nové liečivá v EÚ registrované v roku 2011 (III.)
PRE FARMACEUTICKýCH LABORANTOV
PhDr. Marta Martinčeková
Univerzitná lekáreň, Bratislava
Liečba hemoroidov a príbuzných ochorení konečníka – prehľad voľne predajných prípravkov
PharmDr. Marcel Jusko, PhD.
Lekáreň U Samaritána, Michalovce
Nežiaduce účinky nesteroidových antiflogistík na gastrointestinálny trakt
ZDRAVOTNÍCKE POMÔCKY
Mgr. Lucia Balcieraková
ZP Dukla – Laborant pre zdravotnícke a diagnostické pomôcky, Bratislava
Ortopedicko-protetické pomôcky pre chodidlo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Alena Staníková, PhD.
Detská ORL klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Už zase má nádchu!
created by © zooom.sk s.r.o.