Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
RNDr. Roman Smieško
Odbornosť v lekárenstve treba podporiť správnou legislatívou
AKTUÁLNA FARMAKOTERAPIA
prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc.
Ústav farmakológie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Martin
prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.
Klinika tbc a respiračných chorôb JLF UK a UNM
doc. MUDr. Renata Péčová, PhD.
Ústav patologickej fyziológie JLF UK, Martin
Suplementácia vitamínom D u pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc
PharmDr. Lucia Masaryková
Katedra organizácie a riadenia farmácie FaF UK, Bratislava, Univerzitná lekáreň FaF UK, Bratislava
doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.
Katedra organizácie a riadenia farmácie FaF UK, Bratislava, Univerzitná lekáreň FaF UK, Bratislava
PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.
Katedra organizácie a riadenia farmácie FaF UK, Bratislava
Súčasné možnosti terapie benígnej hyperplázie prostaty – časť I.
KLINICKÁ FARMÁCIA
doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.
Katedra organizácie a riadenia farmácie FaF UK, Bratislava, Univerzitná lekáreň FaF UK, Bratislava
PharmDr. Lucia Masaryková
Katedra organizácie a riadenia farmácie FaF UK, Bratislava, Univerzitná lekáreň FaF UK, Bratislava
PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.
Katedra organizácie a riadenia farmácie FaF UK, Bratislava
Vplyv obezity na chorobnosť
PhMr. Vilma Kollárová
Lekáreň Calendula, s. r. o., Čadca
MUDr. Martina Šutovská, PhD.
Ústav farmakológie, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin
Využitie imunomodulačných účinkov makrolidových antibiotík v medicínskej praxi
FYTOTERAPIA
PharmDr. Silvia Fialová, PhD.
Katedra farmakognózie a botaniky, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Degenerácia makuly – prírodná liečba a prevencia
Ochoreniami očí trpí veľká časť populácie na celom svete. Treba si uvedomiť, že vekom dochádza k degenerácii štruktúr oka, čo vedie k zhoršeniu percepcie. Bez ohľadu na vek by prevencia mala byť na prvom mieste. Degenerácia makuly (MD) je častým ochorením očí. Žiaľ, v súčasnej dobe nie je známe, ako možno pacientov s MD vyliečiť, avšak existujú terapeutické možnosti ako progresiu ochorenia spomaliť v závislosti od štádia a typu MD. Liečba býva komplikovaná a dlhodobá, ale tomuto ochoreniu sa dá predchádzať napríklad aj užívaním antioxidačne účinných a vazoaktívnych látok a rastlinných extraktov. V liečbe a prevencii ochorení očí sa uplatňujú liečivé rastliny s obsahom karotenoidov, antokyánov, flavonoidov, vitamínov a minerálov. Medzi najznámejšie patria brusnica čučoriedková, ginko dvojlaločné, očianka Rostkovova, mrkva obyčajná.
Kľúčové slová: degenerácia makuly, karotenoidy, flavonoidy, antokyány, Vaccinium, Ginkgo, Euphrasia.

Macular degeneration – herbal therapy and prevention
Around the world a huge part of the population suffers from eye diseases. It is important to understand that the degeneration of the eye structures depends on the age. It leads to the deterioration of the perception. Regardless of age, the prevention should be first and foremost. Macular degeneration (MD) is a frequent eye disease. Unfortunately, it is not known how it can be cured. However, there are therapeutic options for patients with MD how to slow down the progression in dependence on the stage and type of MD. Treatment is complicated and long, but this disease can be prevented, for example by the use of antioxidant and vasoactive substances and plant extracts. In the treatment and prevention of diseases of the eye are most applied carotenoids, flavonoids, anthocyanins, vitamins, minerals and medicinal plants with their content. Among the most famous are bilberries, eyebright, gingko, carrot.
Key words: macular degeneration, carotenoids, flavonoids, anthocyanins, Vaccinium, Ginkgo, Euphrasia.
NOVÉ LIEčIVÁ
prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.
Farmakologický ústav Lékařské fakulty, Masarykova univerzita, Brno, CEITEC (Central European Institute of Technology), Brno
Agomelatin: nové antidepresivum s anxiolytickými účinky
PharmDr. Peter Stanko
Univerzitná lekáreň, FaF UK v Bratisave
Nové liečivá v EÚ registrované v roku 2011 (III.)
PRE FARMACEUTICKýCH LABORANTOV
PhDr. Marta Martinčeková
Univerzitná lekáreň, Bratislava
Liečba hemoroidov a príbuzných ochorení konečníka – prehľad voľne predajných prípravkov
PharmDr. Marcel Jusko, PhD.
Lekáreň U Samaritána, Michalovce
Nežiaduce účinky nesteroidových antiflogistík na gastrointestinálny trakt
ZDRAVOTNÍCKE POMÔCKY
Mgr. Lucia Balcieraková
ZP Dukla – Laborant pre zdravotnícke a diagnostické pomôcky, Bratislava
Ortopedicko-protetické pomôcky pre chodidlo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Alena Staníková, PhD.
Detská ORL klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Už zase má nádchu!
created by © zooom.sk s.r.o.