Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
RNDr. Roman Smieško
Odbornosť v lekárenstve treba podporiť správnou legislatívou
AKTUÁLNA FARMAKOTERAPIA
prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc.
Ústav farmakológie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Martin
prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.
Klinika tbc a respiračných chorôb JLF UK a UNM
doc. MUDr. Renata Péčová, PhD.
Ústav patologickej fyziológie JLF UK, Martin
Suplementácia vitamínom D u pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc
PharmDr. Lucia Masaryková
Katedra organizácie a riadenia farmácie FaF UK, Bratislava, Univerzitná lekáreň FaF UK, Bratislava
doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.
Katedra organizácie a riadenia farmácie FaF UK, Bratislava, Univerzitná lekáreň FaF UK, Bratislava
PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.
Katedra organizácie a riadenia farmácie FaF UK, Bratislava
Súčasné možnosti terapie benígnej hyperplázie prostaty – časť I.
KLINICKÁ FARMÁCIA
doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.
Katedra organizácie a riadenia farmácie FaF UK, Bratislava, Univerzitná lekáreň FaF UK, Bratislava
PharmDr. Lucia Masaryková
Katedra organizácie a riadenia farmácie FaF UK, Bratislava, Univerzitná lekáreň FaF UK, Bratislava
PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.
Katedra organizácie a riadenia farmácie FaF UK, Bratislava
Vplyv obezity na chorobnosť
PhMr. Vilma Kollárová
Lekáreň Calendula, s. r. o., Čadca
MUDr. Martina Šutovská, PhD.
Ústav farmakológie, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin
Využitie imunomodulačných účinkov makrolidových antibiotík v medicínskej praxi
Už viac ako 20 rokov sa imunomodulačné účinky makrolidov využívajú pri liečbe chronických zápalových ochorení dýchacích ciest. V klinickej praxi sa dlhodobá liečba nízkymi dávkami makrolidových antibiotík odporúča ako súčasť komplexnej liečby cystickej fibrózy a sinobronchiálneho syndrómu ako u dospelých, tak aj u detských pacientov. Najvýraznejší efekt liečby je pozorovaný pri osídlení dýchacích ciest gramnegatívnymi baktériami, ktoré tvoria biofilm. Nežiaduce účinky takejto liečby sú minimálne, predovšetkým pri použití klaritromycínu a azitromycínu. Najvýznamnejším rizikom liečby je rezistencia, predovšetkým ribozomálny typ. Pre ďalšie smerovanie liečby a rozšírenie indikačného spektra je nevyhnutné, aby nasledujúce klinické štúdie viedli k bližšej charakteristike skupiny pacientov, u ktorých je najvyššia pravdepodobnosť úspechu liečby.
Kľúčové slová: makrolidy, klaritromycín, cystická fibróza, rezistencia.

The use of immunomodulatory effects of macrolide antibiotics in medical practice
The immunomodulatory effects of macrolides are used in the treatment of chronic inflammatory airway diseases for over 20 years. In clinical practice, long-term treatment with low-dose macrolide antibiotics is recommended as a part of a comprehensive treatment of cystic fibrosis and sinobronchial syndrome both, in adults and in paediatric patients. The most significant effect of treatment is observed in respiratory tract colonization by Gram-negative bacteria that form biofilm. Adverse effects of such treatment are minimal, especially when using clarithromycin and azithromycin. The main risk of treatment is resistance, particularly ribosomal type. For further course of treatment and extension of the spectrum for indication it is essential that following clinical trials would lead to a closer characterization of the patients who have the highest probability of successful treatment.
Key words: macrolides, clarithromycin, cystic fibrosis, resistance.
FYTOTERAPIA
PharmDr. Silvia Fialová, PhD.
Katedra farmakognózie a botaniky, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Degenerácia makuly – prírodná liečba a prevencia
NOVÉ LIEčIVÁ
prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.
Farmakologický ústav Lékařské fakulty, Masarykova univerzita, Brno, CEITEC (Central European Institute of Technology), Brno
Agomelatin: nové antidepresivum s anxiolytickými účinky
PharmDr. Peter Stanko
Univerzitná lekáreň, FaF UK v Bratisave
Nové liečivá v EÚ registrované v roku 2011 (III.)
PRE FARMACEUTICKýCH LABORANTOV
PhDr. Marta Martinčeková
Univerzitná lekáreň, Bratislava
Liečba hemoroidov a príbuzných ochorení konečníka – prehľad voľne predajných prípravkov
PharmDr. Marcel Jusko, PhD.
Lekáreň U Samaritána, Michalovce
Nežiaduce účinky nesteroidových antiflogistík na gastrointestinálny trakt
ZDRAVOTNÍCKE POMÔCKY
Mgr. Lucia Balcieraková
ZP Dukla – Laborant pre zdravotnícke a diagnostické pomôcky, Bratislava
Ortopedicko-protetické pomôcky pre chodidlo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Alena Staníková, PhD.
Detská ORL klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Už zase má nádchu!
created by © zooom.sk s.r.o.